ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
แนวข้อสอบ นักอาชีวอนามัย การประปานครหลวงsirintip770
แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ การประปานครหลวงsirintip800
แนวข้อสอบ นักวิชาการการเงินการคลัง การประปานครหลวง sirintip780
แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ การประปานครหลวงsirintip830
แนวข้อสอบ นักบัญชี การประปานครหลวง sirintip740
แนวข้อสอบ นักบริหารงาน การประปานครหลวงsirintip760
แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล การประปานครหลวงsirintip760
แนวข้อสอบ ช่าง(ด้านควบคุมงานก่อสร้างForeman) การประปานครหลวงsirintip770
แนวข้อสอบ จ้างเหมาบริการเขียนข่าวและบันทึกภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมเฉลยsirintip1570
แนวข้อสอบ จ้างเหมาบริการงานออกแบบสื่อนิทรรศการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมเฉลยsirintip1460
แนวข้อสอบ จ้างเหมาบริการงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมเฉลยsirintip1400
แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมเฉลยsirintip1480
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ สถาบันประสาทวิทยา พร้อมเฉลยsirintip1440
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สถาบันประสาทวิทยา พร้อมเฉลยsirintip1480
แนวข้อสอบ พนักงานบริการ สถาบันประสาทวิทยา พร้อมเฉลยsirintip1430
แนวข้อสอบ พนักงานบริการ สถาบันประสาทวิทยา พร้อมเฉลยsirintip50
แนวข้อสอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ สถาบันประสาทวิทยา พร้อมเฉลยsirintip1420
แนวข้อสอบ นักโภชนาการ สถาบันประสาทวิทยา พร้อมเฉลยsirintip1500
แนวข้อสอบ นักเทคนิคการแพทย์ สถาบันประสาทวิทยา พร้อมเฉลยsirintip1510
แนวข้อสอบ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สถาบันประสาทวิทยา พร้อมเฉลยsirintip1490
แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สถาบันประสาทวิทยา พร้อมเฉลยsirintip1540
แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สถาบันประสาทวิทยา พร้อมเฉลยsirintip1480
แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อปท.61 พร้อมเฉลยsirintip2710
แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.61 พร้อมเฉลยsirintip2590
แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อปท.61 พร้อมเฉลยsirintip2570
แนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ อปท.61 พร้อมเฉลยsirintip2550
แนวข้อสอบ นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ อปท.61 พร้อมเฉลยsirintip2490
แนวข้อสอบ นักผังเมืองปฏิบัติการ อปท.61 พร้อมเฉลยsirintip2560
แนวข้อสอบ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ อปท.61 พร้อมเฉลยsirintip2550
แนวข้อสอบ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ อปท.61 พร้อมเฉลยsirintip200
แนวข้อสอบ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ อปท.61 พร้อมเฉลยsirintip170
แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ อปท.61 พร้อมเฉลยsirintip2570