ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
​แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล กรมชลประทานJamemy Jame290
​แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจ กรมชลประทานJamemy Jame280
​แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมชลประทานJamemy Jame310
แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมJamemy Jame250
แนวข้อสอบ นายช่างชลประทาน กรมชลประทานJamemy Jame170
​แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร กรมชลประทานJamemy Jame220
​แนวข้อสอบ นิติกร กรมชลประทานJamemy Jame200
แนวข้อสอบ เจ้าพนักเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทานJamemy Jame180
​แนวข้อสอบ เจ้าพนักเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทานJamemy Jame200
​แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทานJamemy Jame190
​แนวข้อสอบ พนักงานการเงินและบัญชี กรมการแพทย์ทหารบกJamemy Jame260
​แนวข้อสอบ พนักงานพัสดุ กรมการแพทย์ทหารบกJamemy Jame260
​แนวข้อสอบ นิติกร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมJamemy Jame280
​แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมJamemy Jame270
​แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมJamemy Jame260
​แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์Jamemy Jame450
​แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์Jamemy Jame530