ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
cos[A+B] = 0.6 และ cos[A-B] = 0.8 หาค่าของ sin2Asin2Bpromma_34709@hotmail.com8500