อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017”

เนื่องจากในปี พ.ศ. 2560 ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 ได้มีการเปลี่ยน version จากเดิม ISO/IEC 17025:2005 เป็น ISO/IEC 17025:2017 ที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างข้อกำหนด และสาระสำคัญในเนื้อหา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025:2005 ต้องจัดทำระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานฉบับใหม่ภายใน 3 ปีนับจากวันที่ข้อกำหนดฉบับใหม่ประกาศใช้ ส่วนห้องปฏิบัติการที่จะขอการรับรองฉบับใหม่ต้องเข้าใจและสามารถตีความข้อกำหนดใหม่ได้ และต้องปฏิบัติให้สอดคล้องเพื่อยื่นขอรับการรับรอง ISO/IEC 17025: 2017 โดยการฝึกอบรมนี้ทีมวิทยากรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) จะให้ความรู้ในเรื่องการตีความข้อกำหนดใหม่ การปฏิบัติให้สอดคล้องเพื่อยื่นขอรับการรับรอง และผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการทดสอบข้อเขียนจะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อเป็นประโยชน์ในการขอรับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025:2017 ของหน่วยงานต่อไป 

 ISO/IEC 17025:2017 คืออะไรและสำคัญอย่างไร 

 คลิก

งานวิจัย บริการวิชาการและห้องปฎิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017”

วันจัดอบรมวันที่ 25-26 กันยายน 2561

ณ อาคารปิยชาติ ชั้น 5 ห้อง 530 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต

เวลา 09.00-16.00 น.

...........................................................

"ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท" เท่านั้น

...........................................................

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.fph.tu.ac.th

ดาวน์โหลดใบสมัคร ใบสมัคร

ติดต่อสอบถาม

คุณพิศมัยมากแพทย์
E-mail : pisamai28@gmail.com โทร 063-415-3532 หรือ 02-564-4440-79 ต่อ 7425

คุณอุษา ป้องจิตใส E-mail : usa.p@fph.tu.ac.th โทร 080-454-6498

10 ส.ค. 2561 17:29
0 ความเห็น
1304 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น