รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสมดุลเคมี กรดและเบส เรื่อง สมดุลเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผลงาน รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสมดุลเคมี

                  กรดและเบส เรื่อง สมดุลเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้ศึกษา สุภาพร เป็งปิง

ปีที่ศึกษา    2560

บทคัดย่อ

      การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสมดุลเคมี กรดและเบส เรื่อง สมดุลเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสมดุลเคมี กรดและเบส เรื่อง สมดุลเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้            วิชาสมดุลเคมี กรดและเบส เรื่อง สมดุลเคมี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 62 คน มีวิธีดำเนินการศึกษา ดังนี้      ทำการทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมดุลเคมี และดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะจำนวน 6 ชุด แล้วทำ การทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สมดุลเคมี และให้นักเรียน ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา สมดุลเคมี กรดและเบส เรื่อง สมดุลเคมี เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาสมดุลเคมี กรดและเบส เรื่อง สมดุลเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสมดุลเคมี กรดและเบส เรื่อง สมดุลเคมี การวิเคราะห์ข้อมูลหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สูตร E1/E2 ใช้ค่าสถิติร้อยละเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนและใช้ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสมดุลเคมี กรดและเบส เรื่อง สมดุลเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสมดุลเคมี กรดและเบส เรื่อง สมดุลเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6มีประสิทธิภาพ ( E1/E2 ) สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสมดุลเคมี กรดและเบส เรื่อง สมดุลเคมี โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสมดุลเคมี กรดและเบส เรื่อง สมดุลเคมี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละคะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 37.53

3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสมดุลเคมี กรดและเบส เรื่อง สมดุลเคมี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52

11 ก.ค. 2561 00:10
0 ความเห็น
145 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น