เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่องรายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ รายวิชา

คณิตศาสตร์ 3 รหัสวิชา ค22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย ชุติมันต์ สุขรัตน์

ปีที่ศึกษา 2560

                                                                                       บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ รายวิชา คณิตศาสตร์ 3 รหัสวิชา ค22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ รายวิชา คณิตศาสตร์ 3 รหัสวิชา ค22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะเรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ รายวิชา คณิตศาสตร์ 3 รหัสวิชา ค22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ 1)แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ รายวิชา คณิตศาสตร์ 3 รหัสวิชา ค22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2จำนวน 6 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ รายวิชา คณิตศาสตร์ 3 รหัสวิชา ค22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2และ3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ รายวิชา คณิตศาสตร์ 3 รหัสวิชา ค22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2สถิติที่ใช้ได้แก่ 1)E1/E2 2)ค่าที(t-test) 3)ค่าเฉลี่ย() และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.)

ผลการศึกษาพบว่า

1.ผลการหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ รายวิชา คณิตศาสตร์ 3 รหัสวิชา ค22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2พบว่า ประสิทธิภาพ(E1/E2) เท่ากับ 81.45/85.34 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ รายวิชา คณิตศาสตร์ 3 รหัสวิชา ค22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ รายวิชา คณิตศาสตร์ 3 รหัสวิชา ค22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (= 4.07, S.D. = 0.89)

14 มี.ค. 2561 14:27
0 ความเห็น
109 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย

[b]Discounts! beauty product awards
[/b]
[url=http://projectgold.ru/progect13.htm][img]http://projectgold.ru/img/progect13.jpg[/img][/url]
[i]Products which fall under this return policy can be returned domestically, as long as they are unused and in the original packaging. No questions asked!
If a product that falls under this guarantee is found to be counterfeit, you will get a full refund (shipping costs included).[/i]
[url=http://projectgold.ru/progect13.htm][img]http://projectgold.ru/buy.png[/img][/url]

[b]READ MORE[/b]
gift club [url=http://projectgold.ru/progect12.htm]vision[/url] rate watch [url=http://projectgold.ru/progect12.htm]SKMEI L38I Smart Wristband Heart Rate Monitor Watches Pedometer Sleep Monitor Band IOS 7.0 Android 4.4 Bracelet-in Lover Watches from Watches[/url] fashion watch bands
camping patio lights [url=https://duckduckgo.com/?q=Original+Xiaomi+Mi6+Mi+6+6GB+RAM+64GB+ROM+Snapdragon+835+Octa+Core+Mobile+Phone+4G%2b+5.15++Dual+Cameras+12.0MP+Fast+Charge-in+Mobile+Phones+from+Cellphones+++Telecommunications]Original Xiaomi Mi6 Mi 6 6GB RAM 64GB ROM Snapdragon 835 Octa Core Mobile Phone 4G+ 5.15 Dual Cameras 12.0MP Fast Charge-in Mobile Phones from Cellphones Telecommunications[/url] relogio world [url=http://projectgold.ru/progect12.htm]lampada led bulb[/url] watch digital women
Full HD Women Men Military Sport Watch 1080P DVR Camera Wearable Wrist Watch Mini DV Video Recorder Video Resolution:1920 X 1080-in Lover Watches from Watches [url=http://projectgold.ru/progect12.htm]display counter[/url] militar reloj [url=https://duckduckgo.com/?q=watch+sale]watch sale[/url] led light strip diy
[url=https://duckduckgo.com/?q=%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%83%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%b8%20%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b8]интересные антиутопии книги[/url]
[url=http://projectgold.ru/ad11aliexp/Festoon_6smd_5050_led_C5W_31mm_36mm_39mm_42mm_6_SMUZ.html]Festoon 6smd 5050 led C5W 31mm 36mm 39mm 42mm 6 SMD 6LED Car LED Dome Light Automobile Bulbs Lamp tail lights indicator 12V ( 26.40 $)[/url]
Original Xiaomi Wireless Bluetooth Gamepad Joypad Game Controller for Smart Phone TV Tablet PC-28.44 $
[url=http://aridasarip.ru/daonealiari/rock_royce_phone_case_for_iphone_6_6s_6_plus_6s_plbD.html]Rock royce phone case for iphone 6 6s 6 plus 6s plus pc tpu ultra thin ( 12.16 $)[/url]
[url=http://projectgold.ru/sserpxeilaam/digital_vibration_meter_0.1_to_199.9ms2_portable_e9q.html]Digital vibration meter 0.1 to 199.9ms2 portable electronic vibrometer analyzer temperature vibration measurements tester ( 118.68 $)[/url]
essays on community service [url=https://duckduckgo.com/?q=persuasive+essay+introduction]persuasive essay introduction[/url] aplia homework [url=http://projectgold.ru/progect11.htm]how to write good college application essays[/url] high school essay rubric
tale of two cities essay [url=http://projectgold.ru/progect13.htm]cause and effect essay outline format[/url] insurance assignment [url=https://duckduckgo.com/?q=algebra+2+homework+practice+workbook]algebra 2 homework practice workbook[/url] lyric essay examples
apa essay cover page [url=https://duckduckgo.com/?q=report+writing+essay]report writing essay[/url] cause and effect essay samples [url=http://projectgold.ru/progect12.htm]c conditional assignment[/url] gre issue essay examples

[b]CLICK ON THE BANNER[/b]
[url=http://projectgold.ru/adsserpxeila.htm][img]http://projectgold.ru/img/adaliimg_e/1.jpg[/img][/url]
14 มี.ค. 2561 14:44


ความคิดเห็นที่ 2 โดย

[b]Discounts! best industrial design products
[/b]
[url=http://projectgold.ru/progect13.htm][img]http://projectgold.ru/img/progect13.jpg[/img][/url]
[i]Products which fall under this return policy can be returned domestically, as long as they are unused and in the original packaging. No questions asked!
If a product that falls under this guarantee is found to be counterfeit, you will get a full refund (shipping costs included).[/i]
[url=http://projectgold.ru/progect13.htm][img]http://projectgold.ru/buy.png[/img][/url]

[b]READ MORE[/b]
High Quality 3.7 v batteries [url=http://projectgold.ru/progect13.htm]High Quality clock auto[/url] BEWELL Wood Watch Men Womens Stainless Steel Trimmed Dial Calendar Sandalwood Simple Vintage Natural Quartz Wristwatch-in Lover Watches from Watches [url=https://duckduckgo.com/?q=Cheap+sports+electronics]Cheap sports electronics[/url] Xiaomi Redmi 4X 2Gb RAM 16Gb ROM 4 X 4100mAh MIUI 8 Octa Core Fingerprint ID Snapdragon 435 FDD LTE 4G 5 720P Mobile Phone-in Mobile Phones from Cellphones Telecommunications
China light parcel Suppliers [url=http://projectgold.ru/progect12.htm]High Quality travel bands[/url] China school material Suppliers [url=https://duckduckgo.com/?q=case+huawei]case huawei[/url] watch at
wristwatch girl [url=http://projectgold.ru/progect12.htm]toys for children[/url] watch clock [url=https://duckduckgo.com/?q=IBSO+New+Woman+Men+Business+Quartz+Watch+Leisure+Watches+Sports+Six+Needle+Watches++Fashion++Table+For+Lover+The+Small+Dial-in+Lover++Watches+from+Watches]IBSO New Woman Men Business Quartz Watch Leisure Watches Sports Six Needle Watches Fashion Table For Lover The Small Dial-in Lover Watches from Watches[/url] High Quality watch massage
[url=http://baridasari.ru/bestpartner168rty.html]Topbrands.ru - shop online clothing premium[/url]
Infant Tummy Time Musical Mat Water Resistant Blanket ( $6.89 )
[url=http://projectgold.ru/sserpxeila2/Unprocessed_Peruvian_Virgin_Hair_Body_Wave_Human_H0a.html]Unprocessed Peruvian Virgin Hair Body Wave Human Hair Weaves Bundles Weft 3pcs 300g BD Hair Extensions ( 80.26 $)[/url]
Womens Embroidered Black Calf Leather Gloves ( 130.00 $)
[url=https://duckduckgo.com/?q=%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%20%d0%b3%d0%b1%d1%86%20%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%b6]ремонт гбц воронеж[/url]
lhps homework [url=https://duckduckgo.com/?q=coursewokrs]coursewokrs[/url] size of writing paper [url=https://duckduckgo.com/?q=creating+a+cover+letter]creating a cover letter[/url] homework maths
creative writting [url=http://projectgold.ru/progect12.htm]case study research strategy[/url] essays on success [url=http://projectgold.ru/adsserpxeila.htm]write my paper for cheap[/url] static assignment
essay on homework [url=http://projectgold.ru/progect11.htm]respect definition essay[/url] essay on the teacher [url=https://duckduckgo.com/?q=method+case+study]method case study[/url] how to write analytical paper

[b]CLICK ON THE BANNER[/b]
[url=http://projectgold.ru/adsserpxeila.htm][img]http://projectgold.ru/img/adaliimg_e/1.jpg[/img][/url]
14 มี.ค. 2561 16:15

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น