ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรื่อง ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษาค้นคว้า นายปวีณะ จงคูณกลาง

ปีที่ศึกษาค้นคว้า 2559

บทคัดย่อ

ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในครั้งนี้

มุ่งเน้นเพื่อใช้เป็นสื่อหรือนวัตกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งเอื้อต่อการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสูงสุด นำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ได้ผลดีในภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะการมีศักยภาพในด้านการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างหลากหลาย ซึ่งนับว่ายังเป็นปัญหา

ที่ควรได้รับการพัฒนาแก้ไขเป็นอย่างยิ่ง ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้ามีความมุ่งหมาย 3 ประการ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม เรื่อง ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3) เพื่อศึกษา

ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม เรื่อง ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2559 จำนวน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 20 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 20 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติศาสตร์กรุงศรีธนบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าร้อยละ

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า

1. แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรื่อง ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 91.75/88.89

ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดขึ้น

2. แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง

ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.81 ซึ่งหมายความว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 81

3. นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม เรื่อง ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด

กล่าวโดยสรุป แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ดำเนินการสร้างและพัฒนาขึ้น

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดขึ้น และนักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด ดังนั้น แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง

ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จึงมีประสิทธิภาพที่สามารถใช้เป็นสื่อหรือนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างแท้จริง นักเรียนได้มีส่วนร่วมในบทเรียน ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองอย่างหลากหลาย ซึ่งเป็นการปฏิบัติซ้ำ ทำบ่อย ๆ ในเรื่องเดียวกันจนกลายเป็นความรู้

ความเข้าใจที่คงทน นำไปสู่การจดจำเนื้อหาได้แม่นยำ และจำได้นาน ซึ่งจะเอื้อต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด และเป็นการเรียนรู้อย่างมีความสุข ตลอดจนใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการศึกษาเรียนรู้ในระดับชั้นที่สูงขึ้นได้อีกด้วย

4 ธ.ค. 2560 10:05
0 ความเห็น
145 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น