รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E (7-E Learning Cycle) หน่วยการเรียนรู้ ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E

(7-ELearning Cycle) หน่วยการเรียนรู้ ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ผู้ศึกษา นายอลงกรณ์ วีระพันธ์

ปีที่ศึกษา พ.ศ. 2559

หน่วยงาน โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

บทคัดย่อ

การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E

(7-ELearning Cycle) หน่วยการเรียนรู้ ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วัฏจักร

การเรียนรู้แบบ 7E (7-ELearning Cycle) หน่วยการเรียนรู้ ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/802) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับ

การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E (7-ELearning Cycle) หน่วยการเรียนรู้ ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ

การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E (7-ELearning Cycle)

หน่วยการเรียนรู้ ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนสา

อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2559 จำนวน 45 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับสลากจากชั้นเรียน (Lottery Method)

ผลการศึกษาพบว่า

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E (7-E Learning Cycle)

หน่วยการเรียนรู้ ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสา

อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 83.83 /82.52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar = 4.51, S.D. = 0.50) 

19 มิ.ย. 2560 13:23
0 ความเห็น
422 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น