รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้ท้องถิ่นโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเค็ม (รัฐประสาทราษฎร์บำรุง)

บทคัดย่อ

รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้ท้องถิ่นโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเค็ม (รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น เรื่อง แดนดินถิ่นเกิด...บ้านเค็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนใช้และหลังใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น เรื่อง แดนดินถิ่นเกิด...บ้านเค็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเค็ม (รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) อำเภอลอง จังหวัดแพร่ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1.ชุดกิจกรรม เสริมประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น เรื่อง แดนดินถิ่นเกิด...บ้านเค็ม กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5จำนวน 5 ชุด 2. แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น จำนวน 20 แผนการจัดการเรียนรู้ 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบการใช้ ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น เรื่อง แดนดินถิ่นเกิด...บ้านเค็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อและ 4. แบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น เรื่อง แดนดินถิ่นเกิด...บ้านเค็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5จำนวน 20 ข้อ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญทุกชุด วิเคราะห์ข้อมูล หาประสิทธิภาพ E1/E2 ของชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น และวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

1. ได้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น เรื่อง แดนดินถิ่นเกิด...บ้านเค็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 5 ชุด มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.28/89.72 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น เรื่อง แดนดินถิ่นเกิด...บ้านเค็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5หลังเรียน (35.89) สูงกว่าก่อนเรียน (13.67)

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น เรื่อง แดนดินถิ่นเกิด...บ้านเค็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย () 4.66 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () เท่ากับ 0.12

19 มิ.ย. 2560 11:37
0 ความเห็น
1496 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น