การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)เรื่องสารในชีวิตประจำวันชั้นประถมศึกษาปีที่ 6กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชื่อผู้วิจัยนางชนิฎศาผลใหม่

สถานศึกษาโรงเรียนบ้านงาช้างอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ปีที่ทำการวิจัยปีการศึกษา 2559

                                                                                     บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)เรื่องสารในชีวิตประจำวันชั้นประถมศึกษาปีที่ 6กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/802)เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)เรื่องสารในชีวิต-ประจำวันชั้นประถมศึกษาปีที่ 6กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์3)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)เรื่องสารในชีวิตประจำวันชั้นประถมศึกษาปีที่ 6กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)เรื่องสารในชีวิตประจำวันชั้นประถมศึกษาปีที่ 6กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2559โรงเรียนบ้านงาช้างอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1จำนวน 30 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นเครื่องมือที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ (5E)เรื่องสารในชีวิตประจำวันชั้นประถมศึกษาปีที่ 6กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีจำนวน 4 ชุดประกอบด้วยชุดที่ 1สมบัติของสารและการจำแนกชุดที่ 2การแยกสารชุดที่ 3 สารที่ใช้ในชีวิตประจำวันและชุดที่ 4เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 11 แผนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือกจำนวน 30 ข้อและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)เรื่องสารในชีวิตประจำวันชั้นประถมศึกษาปีที่ 6กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจำนวน 10 รายการสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติหาคุณภาพของเครื่องมือได้แก่การหาค่าความเหมาะสมของชุดกิจกรรมค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC)หาค่าความยากและอำนาจจำแนกของแบบทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้ KR - 20หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจตามสูตร อัลฟาของครอนบาคสถิติหาคุณภาพนวัตกรรมใช้ E1/E2หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80และใช้ E.I.หาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5E)เรื่องสารในชีวิตประจำวันชั้นประถมศึกษาปีที่ 6กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

1.การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)เรื่องสารในชีวิตประจำวันชั้นประถมศึกษาปีที่ 6กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพเท่ากับ82.67/81.67

2.การหาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)เรื่องสารในชีวิตประจำวันชั้นประถมศึกษาปีที่ 6กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีค่าเท่ากับ 0.6888หมายความว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 68.88

3.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)เรื่องสารในชีวิตประจำวันชั้นประถมศึกษาปีที่ 6กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

4.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5E)เรื่องสารในชีวิตประจำวันชั้นประถมศึกษาปีที่ 6กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.77

18 มิ.ย. 2560 15:33
0 ความเห็น
274 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น