บทความแนะนำ

บทความบทความเทคโนโลยี - นวัตกรรม

Biodegradable plastic เมื่อพลาสติกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กระบวนการ สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย รอง ผอ.ฝ่ายการวิจัยวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าคณะผู้จัดทำแผนที่นำทางสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย “พลาสติกที่ย่อยสลายได้”

บทความเทคโนโลยี - นวัตกรรม

12542 views September 30, 2008

อ่านทั้งหมด

ผลิตเอทานอลเพื่อแก๊สโซฮอล์ (Gasohol)

การผลิตโดย ภูวดี เมื่อปี พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่าประเทศไทยอาจประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำมันและปัญหาพืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ำ ทรงมีพระราชดำรัสให้โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

บทความเทคโนโลยี - นวัตกรรม

41586 views September 23, 2008

อ่านทั้งหมด

พลังงานทางเลือก

แก๊สโซฮอลและไบโอดีเซลสัมภาษณ์ ผศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย วิรุฬหกกลับ ปัญหาภาวะขาดแคลนพลังงานเป็นปัญหาที่ทุกประเทศในโลกต่างประสบในขณะนี้รวมทั้งประเทศไทย

บทความเทคโนโลยี - นวัตกรรม

3387 views September 19, 2008

อ่านทั้งหมด

สบู่ดำ พลังงานทางเลือก พลังงานทางรอด

ที่มา และการประยุกต์ใช้โดย บัวอื่น ...เราทำแล้วก็หมายความว่า เราไม่เดือดร้อน เมื่อเราอายุ ๑๑๘ ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้ คนอื่นอาจจะไม่มี แต่ว่าเรามี เพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้

บทความเทคโนโลยี - นวัตกรรม

7030 views September 18, 2008

อ่านทั้งหมด

เรื่อง ชา ชา 2

ชา ชา 2ขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือนิตยสาร สสวท. กับวิชาการดอทคอมที่มา : นิตยสาร สสวท.ปีที่ 35 ฉบับที่ 149กรกฏาคม -สิงหาคม 2550ผศ.ศุภชัย ติยวรนันท์ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์

บทความเทคโนโลยี - นวัตกรรม

1145 views September 17, 2008

อ่านทั้งหมด

ชุดเครื่องวัดคุณภาพแก๊สโซฮอล์ สิงประดิษฐ์ครั้งแรกในโลกจากนักวิจัย ม.มหิดล

ชุดเครื่องวัดแก๊สโซฮอล์สัมภาษณ์ ผศ.ดร. ดวงใจ นาคะปรีชา และ ดร.กาญจนา อุไรสินธว์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พลังงานทางเลือก พลังงานทางรอด แม้เฮอร์ริเคนกุสตาฟที่พัดเข้าสู่อ่าวเม็กซิโก จะความเสียหายต่อแท่นขุดเจาะน้ำมันน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้

บทความเทคโนโลยี - นวัตกรรม

3381 views September 10, 2008

อ่านทั้งหมด

ข้าวกล้องไทยกับเทคโนโลยีการแปรรูป

ข้าวกล้องขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือของงานสื่อสารสังคม (สกว.)กับวิชาการดอทคอมที่มา : นิตยสารประชาคมวิจัย ฉบับที่ 80ผศ. ดร.สุธยา พิมพ์พิไล ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้

บทความเทคโนโลยี - นวัตกรรม

1506 views September 09, 2008

อ่านทั้งหมด

Christiaan Huygens กำหนดการเคลื่อนที่ของแสงในตัวกลาง

Christiaan Huygensขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือ นิตยสาร สสวท. กับวิชาการดอทคอมที่มา : นิตยสาร สสวท.ปีที่ 35 ฉบับที่ 137 มีนาคม - เมษายน 2550ศ.ดร.สุทัศน์ ยกล้าน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สสวท. นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นสาขาฟิสิกส์ทฤษฏี

บทความเทคโนโลยี - นวัตกรรม

1535 views September 08, 2008

อ่านทั้งหมด

การสกัดพืชสมุนไพรโดยการใช้เทคโนโลยีของไหลยิ่งยวด

การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดย วิรุฬหกกลับ สมุนไพร เป็นสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติที่มีประโยชน์ในแง่ต่างๆมากมาย ในอดีตสมุนไพรมักถูกนำมาใช้เป็นยารักษาโรค คุณประโยชน์ของสมุนไพรแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันไปตามสรรพคุณสมุนไพร

บทความเทคโนโลยี - นวัตกรรม

8184 views September 04, 2008

อ่านทั้งหมด

ภาวะโลกร้อนกับระบบการผลิตข้าวไทย

ภาวะโลกร้อนกับระบบการผลิตข้าวไทยขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือของงานสื่อสารสังคม (สกว.)กับวิชาการดอทคอมที่มา: หนังสือประชาคมวิจัย ฉบับที่ 79 วันที่ 26 มิถุนายน 2551รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์

บทความเทคโนโลยี - นวัตกรรม

1115 views September 03, 2008

อ่านทั้งหมด

-->