เยาวชนสนุก เข้าใจง่าย และใกล้ตัว ไปกับเรื่องน้ำๆ ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร จากภูเขาสู่ทะเล “น้ำ” สำคัญและยิ่งใหญ่ จากใจคนลุ่มน้ำท่าจีน

ขอขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือนิตยสารสสวท. กับวิชาการดอทคอม
www.ipst.ac.th


            เป็นที่ยอมรับกันว่าภาพยนตร์เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่ของการสร้างความตระหนัก ให้สาระการเรียนรู้ ไปจนถึงเปลี่ยนทัศนคติของสังคมได้ ดังนั้นการนำศิลปะของภาพยนตร์มาผนวกกับเป้าหมายทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ก่อเกิดประโยชน์และทรงพลังอย่างยิ่ง

           เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 8 ที่จัดฉายระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2555 ได้เปิดฉากอย่างเป็นทางการไปแล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  สถาบันเกอเธ่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมทั้งหน่วยงานร่วมจัดต่างๆ ซึ่งในปีนี้ได้หยิบยกประเด็น “น้ำ” ขึ้นมาเป็นหัวข้อสำคัญ เพื่อกระตุ้นเตือนให้คนในสังคมใส่ใจร่วมกันบริหารจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืนของชีวิต

           สำหรับในระดับศูนย์จัดฉายภาพยนตร์ ซึ่งมีศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทุกแห่งในประเทศเป็นศูนย์ฉายหลักนั้น ก็ได้จัดฉายกันอย่างร่วมแรงแข็งขันเพื่อให้เยาวชนในภูภิภาคและผู้สนใจได้ สนุกไปกับวิทยาศาสตร์จากภาพยนตร์

           เราพาไปดูเด็กๆ สนุกกับภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้กันที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการ ศึกษาสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร (ศว.สค.) ซึ่งจัดพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 8  ในระดับศูนย์จัดฉาย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ของ ศว.สค. โดยมีนายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ศว. สค. เป็นประธานในพิธีเปิด

           โดยในพิธีเปิดได้มีการเทน้ำ ให้ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ เพื่อแสดงสัญลักษณ์ถึงการเดินทางของน้ำ ที่ไหลจากจากภูเขา กลายเป็นแม่น้ำลำธาร และไหลสู่ทะเลในที่สุด น้ำเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญในการตั้งถิ่นฐานและหล่อเลี้ยงชีวิต  เช่นเดียวกับชาวสมุทรสาครมีแม่น้ำท่าจีนเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัด และไหลลงทะเลปากอ่าวไทยที่สมุทรสาครนั่นเอง

          “ภาพยนตร์เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กได้ ดีอีกทางหนึ่ง เพราะเด็กรุ่นใหม่ชอบดูสิ่งเคลื่อนไหว ถ้าดูหนังสนุกเด็กก็จะติดตาม คือสนุกด้วย ได้ความรู้ด้วย ก็จะทำให้เด็กสนใจและรักวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น ยิ่งในปีนี้ได้คัดเลือกการนำเสนอเกี่ยวกับความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิต คน สัตว์ และพืช”นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ กล่าว

           ด้านนางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการ ศว.สค. กล่าวว่า เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์นี้ เป็นการกระตุ้นบรรยากาศการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ ที่ทำให้เด็กๆ ตระหนักในความสำคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สร้างกระบวนการคิด และปลูกจิตวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กได้ และนอกจากจะมีการจัดฉายภาพยนตร์ในเทศกาลทั้งหมด 24 เรื่องแล้ว ได้มีกิจกรรมวิชาการต่าง เช่น นิทรรศการดาราศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน ณ สว.สค.

           ครู เบ็ญจมาศ สุนทรเสถียร หัวหน้าหมวดวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล บอกกับเราว่า “โรงเรียนของเราได้นำเด็กๆ มาชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในเรื่องวิทยาศาสตร์ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเมื่อเด็กๆ เข้มแข็ง ชุมชนก็จะเข้มแข็งด้วย”

           สำหรับน้องๆ จากโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ ที่ ได้ชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ในวันนั้น ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ภาพยนตร์สนุก เข้าใจง่าย และใกล้ตัว”โดยเด็กชายรัตน์ติชัย เอี๊ยะเจริญ นักเรียนชั้น ป.5/2 บอกว่า หนังสนุก เข้าใจได้ง่าย และได้ความรู้ ทั้งเรื่องกังหันลม และการจับกุ้ง ด้านเด็กหญิงวิลาวัณย์ ศรีทอง นักเรียนชั้น ป.5/1 บอกว่า รู้สึกตื่นเต้นที่ได้มาดูหนัง ดูแล้วก็ชอบ เพราะสนุก และได้ความรู้มากมาย ส่วนเด็กชาย  ธนากร มุขจั่น นักเรียนชั้น ป.5/2 บอกว่า สนุกมาก ได้รู้ว่าใช้ก๊าซจากกังหันลม และการจับกุ้งแต่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเป็นยังไง ถ้ามีปีหน้าก็จะมาชมภาพยนตร์อีกครั้งแน่นอน

           สำหรับโรงภาพยนตร์ของ ศว.สค.นั้น มีทั้งหมด 2 โรง แต่ละโรงฉายสามารถรับจำนวนผู้เข้าชมได้ประมาณ 50-100 คน โดยผู้ชมสามารถเลือกชมภาพยนตร์ได้ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก อบจ.สมุทรสาคร ได้ร่วมเป็นศูนย์ย่อยจัดฉายภาพยนตร์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ SK Park ที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองสมุทรสาคร ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ธันวาคม 2555 นี้อีกด้วย

           ทั้งนี้ เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 8 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2555 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 15 แห่งทั่วภูมิภาค คือ จังหวัดกาญจนบุรี ขอนแก่น ตรัง นครราชสีมา นครสวรรค์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา ยะลา ร้อยเอ็ด ลำปาง สมุทรสาคร สระแก้ว อุบลราชธานี และนครศรีธรรมราช

           ส่วนศูนย์จัดฉายแห่งอื่นๆ ได้แก่ นานมีบุ๊ค เลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 จามจุรีสแควร์ อุทยานการเรียนรู้ TK Park และอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช

           ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมภาพยนตร์ที่จัดฉายในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อ การเรียนรู้ ครั้งที่ 8 ได้ฟรี ณ ทุกศูนย์จัดฉายภาพยนตร์ดังกล่าว และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www3.ipst.ac.th/sciencefilm/ 

           “เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เรามอบความรู้คู่ความบันเทิง”