กิจกรรม STEM สำหรับประถมศึกษา คือ การเชื่อว่านักแต่ละคนไม่เหมือนกันในมิติต่าง ๆ

        บทความเกี่ยวกับ STEM ในจุลสารนวัตกรรมฉบับนี้เป็นตอนที่ 3 ในตอนแรกเป็นการทำความรู้จักเกี่ยวกับ STEM ว่าคืออะไร มีที่มาที่ไปอย่างไร และมีความสำคัญกับการศึกษาของเราอย่างไร ตอนที่สองเป็นการพูดในเชิงหลักการว่าถ้าเราจะจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักของ STEM มีหลักการและข้อที่เราควรคำนึงถึงอะไรบ้าง และเราสามารถทำได้บนพื้นฐานหลักการแห่งการเรียนรู้ที่เน้นการแก้ปัญหาที่ผู้เรียนอาจได้ประสบในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเป็นรูปธรรมมากขึ้น สำหรับในตอนที่ 3 นี้จึงเป็นการยกตัวอย่างกิจกรรมการเรียนที่มีการนำแนวคิดของ STEM มาผนวกเข้ากับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่แต่ละโรงเรียนสามารถยึดเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ในตัวอย่างที่เราจะนำเสนอยึดวิทยาศาสตร์เป็นหลักเป็นตัวอย่างกิจกรรมในการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่ต้องอาศัยหลักของคณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือหรือวิธีการที่จะนำไปสู่เป้าหมาย

        กิจกรรมที่จะยกมาเป็นตัวอย่างนั้น เป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยตามตัวชี้วัดของมาตรฐาน ว6.1 สาระที่ 6 นักเรียนจะต้องสามารถสำรวจ ทดลอง และอธิบายองค์ประกอบและสมบัติทางกายภาพของดินในท้องถิ่นได้ โดยที่ในกิจกรรมนี้เราจะมุ่งเน้นประเด็นเรื่องสมบัติในการจับตัวของดิน ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ตามแนวคิดของ STEM ผ่านกิจกรรมที่ชื่อว่า “ประชันลูกดิน”

กิจกรรมข้างต้นนั้นต้องอาศัยความรู้จากต่างศาสตร์เพื่อทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามที่ได้แสดงไว้ในตาราง

ขั้นตอนในการทำกิจกรรมจะแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน

เรียงลำดับความสามารถในการจับตัวของดินชนิดต่าง ๆ

บทความโดย

รศ. ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.อาทร นกแก้ว

อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล