มหาวิทยาลัยคริสเตียน รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ลงทะเบียน 15 คนแรก รับทุนการศึกษา

- International Program รับทุน มูลค่า 27,000 บาท

- หลักสูตรภาษาไทย รับทุน มูลค่า 19,000 บาท

(รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนกำหนด)

หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนนักศึกษาที่รับ
Bachelor’s Degree -Bachelor of Arts Program in Tourism and Service Innovation 50 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต -สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย -สาขาวิชากายภาพบำบัด

-สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร

-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

-สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

60 คน 60 คน

50 คน

80 คน

80 คน

80 คน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต -สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 80 คน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 50 คน
หลักสูตรริบหารธุรกิจบัณฑิต -สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ 75 คน
รวมทั้งสิ้น 665 คน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-3438-8555 หรือ 08-1941-9995,www.christian.ac.th,Line: C.U.T. และ

Facebook: มหาวิทยาลัยคริสเตียน ประเทศไทย