รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พร้อมทั้ง ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นำคณะผู้บริหารและพนักงานเยี่ยมชมผลงานของโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ สสวท. เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ สสวท. ได้ดำเนินโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงขึ้นเพื่อพัฒนาเสริมสร้างครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการให้มีสมรรถนะและความสามารถในการเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรและตัวชี้วัดที่เน้นการคิดและการแก้ปัญหาแก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สสวท. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัย และเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้ร่วมกันพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา จากครูที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว