อาจารย์ ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ เปิดเผยว่า วิทยาลัยฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับกลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTISGROUP เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงานใหญ่ KTIS GROUP เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี โดยร่วมกันจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของสถานประกอบการ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ ควบคู่และบูรณาการร่วมกับการเรียนรู้ภาควิชาการในสถานศึกษา

นอกจากนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ยังได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา ในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ เพิ่มเติมจากสาขาวิชาที่เปิดสอนอยู่แล้ว ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

“หลักสูตรของอาชีวศึกษามีเป้าหมายในการสร้างอาชีพให้กับนักศึกษา ซึ่งทางวิริยาลัยฯ นอกจากจะคัดเลือกหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของภาวะปัจจุบันแล้ว เรายังเน้นการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคีเพื่อเชื่อมโลกการศึกษาและโลกอาชีพให้เป็นหนึ่งเดียว โดยให้ความสำคัญกับความร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นที่เชื่อถือในระดับมหาชน ผสมผสานกับการดูแลอย่าง “ลูกและศิษย์” ของวิริยาลัยตลอดช่วงเวลาที่เป็นนักศึกษาฝึกงานระหว่างเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งย่อมเชื่อมโยงต่อยอดไปถึงการส่งต่อนักศึกษาที่เรียนจบแล้วเข้าสู่ปฏิบัติงานของสถานประกอบการด้วย ทำให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และพร้อมเป็นพลังในยุคประเทศไทย 4.0 อย่างแท้จริง” อาจารย์ ดร.ดารัตน์ กล่าว