สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สถาบันเกอเธ่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทุกศูนย์ทั่วประเทศ และหน่วยงานร่วมจัด ขอเชิญชมภาพยนตร์ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 12 ในหัวข้อวัสดุศาสตร์ โดยจะจัดฉายระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2559 ผู้สนใจเข้าชมฟรี ! โดยดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://sciencefilm.ipst.ac.th โดยภาพยนตร์ที่จัดฉายในเทศกาลปีนี้ มีจำนวน 30 เรื่อง

ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวว่า วัสดุศาสตร์ ซึ่งเป็นหัวเรื่องที่เหมาะสมกับยุคสมัยในขณะนี้ เพราะองค์ความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์นำไปใช้อยู่ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นการแพทย์ อุตสาหกรรม และอื่นๆ ซึ่งต้องพัฒนาอย่างเนื่อง แล้ว สสวท. กำลังส่งเสริมในเรื่องของสะเต็มศึกษาเป็นการบูรณาการของศาสตร์แขนงต่างๆ จะมองเห็นถึงการนำไปใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อสร้างผลผลิตใหม่ สอดคล้องสภาพแวดล้อมรอบตัวและนำไปสู่การดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ถือว่าเป็นฐานการรองรับการพัฒนา ขับเคลื่อนประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

การชมภาพยนตร์ในเทศกาล ฯ ไม่เพียงแค่ดูเพื่อความสนุกสนานอย่างเดียว แต่จะช่วยให้ได้คิดต่อ วิเคราะห์ปัญหา และได้แนวทางจากภาพยนตร์เหล่านั้น โดยปีนี้เรามีภาพยนตร์เรื่องวัสดุศาสตร์ในหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นเพื่อความบันเทิง ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นิเวศวิทยา หรือแม้แต่สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพต่างๆ ในความหลากหลายของเนื้อหาเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับเนื้อหาที่บรรจุไว้ในการเรียนการสอนตามหลักสูตรด้วยเช่นกัน

“สสวท. หวังว่า การจัดฉายภาพยนตร์ในเทศกาล ฯ จะช่วยให้นักเรียนได้เชื่อมโยงกับการนำองค์ความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์ไปใช้ในชีวิตจริง ได้เห็นตัวอย่างที่ดี รวมทั้งกระตุ้น และจุดประกายความสนใจเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์ให้แก่นักเรียนได้ด้วย เช่น ภาพยนตร์เกี่ยวกับดิน เกี่ยวกับน้ำอัดลม รวมทั้งการตั้งคำถามหาคำตอบเกี่ยวกับวัสดุที่อยู่รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทราย ยาง หรือทอง ก็ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ และเกี่ยวพันกับความรู้ทางเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์หรือสารอื่นๆ อย่างไรบ้าง ซึ่งจะได้เรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม และเห็นการแก้ปัญหาด้วยการบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ ร่วมกัน”

ทั้งนี้ ศูนย์จัดฉายภาพยนตร์ในกรุงเทพและปริมลฑล ประกอบด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสเควร์ สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คลองหลวง โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ และนานมีบุ๊คส์ เลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ สุขุมวิท 31

ศูนย์จัดฉายภาพยนตร์ในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง อุบลราชธานี นครราชสีมา สระแก้ว ขอนแก่น นครสวรรค์ สมุทรสาคร ลำปาง กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา นครศรีธรรมราช ยะลา ร้อยเอ็ด นครพนม พิษณุโลก นราธิวาส อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ และ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช