เมื่อเร็วๆ นี้ พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) พร้อมด้วยคณะนายทหารระดับสูง คณะชมรมแม่บ้านหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และกำลังพลทหารติดตาม ให้เกียรติเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการป่าวังจันทร์ สถาบันปลูกป่า ปตท. จ.ระยอง ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการฟื้นฟูป่าไม้ ที่ได้รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้จากการดำเนินงานปลูกป่าของ ปตท. ตลอดกว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมี นางโกสุม เมฆมงคลชัย ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่า ปตท. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมของโครงการ พร้อมนำชมนิทรรศการ