ทุนอาจารย์ม.ในอาเซียนไปญี่ปุ่น

           The Hitachi Scholarship Foundation จัดโปรแกรมพัฒนาบุคลากร ด้วยการเชิญอาจารย์ประจำคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในอาเซียน สมัครขอทุนไปศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอกที่ประเทศญี่ปุ่น ในสาขาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2016

           ทุนHitachi Postgraduate Scholarship for Southeast Asian Countries in Japan, 2017 มุ่งช่วยเหลือในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในอาเซียน ที่ปราถนาไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น เพื่อกลับมาต่อยอดการสอน และทำวิจัยในมหาวิทยาลัยต้นสังกัดในอนาคต โดยเป็นทุนระดับปริญญาเอก ในสาขา Science และ Technology ระยะเวลา 3 ปี เป็นทุนที่ช่วยเหลือด้านการเงิน และเรื่องบุคคล รวมไปถึงการให้คำปรึกษา

          ผู้สมัครต้องได้รับตอบรับเชิญจากอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น ที่จะทำหน้าที่เป็น Host Professor เพื่อประสานงานและให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครจนกระทั่งจบการศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก โดยผู้ขอทุนต้องมีคะแนนโทเฟล 530 ขึ้นไปจึงจะได้รับการพิจารณา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
            -เป็นอาจารย์ประจำคณะในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ
            -ได้รับเสนอชื่อโดยสำนักงานอธิการบดีของมหาวิทยาลัยภายใต้การรับรองและแนะนำจากคณะต้นสังกัด
            -ได้รับตอบรับเชิญจากอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น ที่จะทำหน้าที่เป็น Host Professor เพื่อประสานงานและให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครจนกระทั่งจบการศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก
            -เป็นผู้สมัครที่มาจากชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประกอบไปด้วย Myanmar, Laos, Cambodia, Vietnam,Indonesia, Singapore, Malaysia, Brunei, The Philippines

ผลประโยชน์ที่ผู้ได้ทุนจะได้รับ
           -ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด
           -เงินเดือน ๆ ละ ¥180,000
           -ค่าที่พัก(สูงสุดต่อเดือน) ¥40,000
           -ค่าใช้จ่ายสำหรับ Field Studyในญี่ปุ่นจากการร้องขอจาก Host Professor ปีละ ¥50,000
           -ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมวิชาการนานาชาติจากการร้องขอจาก Host Professor ปีละไม่เกิน ¥200,000
           -ค่าศึกษาวิจัยตามจำนวนจริง
ผู้สนใจดำเนินการสมัคร ภายใน October 31, 2016 โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม :  http://www.hitachi-zaidan.org/global/scholarship/activities/active01.html