ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี ไปศึกษาวิชา ณ Sungkyunkwan University ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศสํานักงาน ก.พ.

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน ไปศึกษาวิชา
ณ Sungkyunkwan University; SKKU สาธารณรัฐเกาหลี
ที่มอบให้
นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒


ด้วยสํานักงาน ก.พ. ได้รับแจ้งจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ว่า Sungkyunkwan University สาธารณรัฐเกาหลี ได้ถวายทุนการศึกษาแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษา ระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชา นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) ซึ่งมุ่งเน้นใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ 

    (1) Supercapacitor 

    (2) Graphene  

    (3) Three-dimensional printing technologies ณ Sungkyunkwan University 

ประจําปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ ๒) จํานวน 5 ทุน 

คุณสมบัติเฉพาะ

1. กําลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดทายหรือสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางเคมี สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร การศึกษาปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือร้อยละ 75 หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ

2. สําเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือร้อยละ 70 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ 

3. สําเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือร้อยละ 85 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=3277&Itemid=347