​ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ประจำปี 2558


ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ประจำปี 2558

ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดทำโครงการทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ประจำปี พ.ศ. 2558 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการระดับสูงระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส

โครงการทุนนี้เปิดโอกาสให้นักวิจัยชาวไทยรุ่นเยาว์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (ในปีพ.ศ. 2553 หรือหลังจากนั้น) ได้ทำงานวิจัยเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 2 ถึง 6 เดือน ณ สถาบันวิจัยในประเทศฝรั่งเศส โดยไม่จำกัดสาขาการวิจัย ทั้งนี้ ในปีพ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา มีผู้ได้รับทุนในโครงการนี้ทั้งสิ้น 19 คน

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากความเป็นเลิศด้านวิชาการของโครงการวิจัยที่เสนอและประโยชน์ของความร่วมมือที่เกิดขึ้น

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (ยูเอสบี แฟลช ไดรฟ์ หรือซีดี-รอม) มาทางไปรษณีย์ภายในวันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง

คุณศลิษา ลิ่มสกุล

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ

เลขที่ 35 ถนนเจริญกรุง ซอย 36

บางรัก กรุงเทพฯ 10500

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการทุนนี้ได้ที่อีเมล csu.bkk@gmail.com

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thailande.campusfrance.org/en/page/junior-research-fellowship-program