ทุนศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาคอมพิวเตอร์ ที่ SIIT ม.ธรรมศาสตร์ เพื่อทำงานวิจัยด้าน Numerical Analysis/Scientific Computing

ประกาศให้ทุนศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาคอมพิวเตอร์ ที่ SIIT ม.ธรรมศาสตร์ เพื่อทำงานวิจัยด้าน Numerical Analysis/Scientific Computing เพื่อรับเข้าภาคการศึกษาที่ 1/2557 (เริ่มเรียน ส.ค. 2557)

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) (http://www.siit.tu.ac.th/) ม.ธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชั้นนำแห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน ได้รับปริญญาบัตรของ ม. ธรรมศาสตร์ เมื่อสำเร็จการศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนเรียนต่อปริญญาเอก สาขาคอมพิวเตอร์แบบทำวิทยานิพนธ์ ทางด้าน Numerical Analysis/Scientific Computing ร่วมกับ ผศ. ดร. กันต์ ศรีจันท์ทองศิริ สำหรับผู้ที่สำเร็จปริญญาโท วศ.บ. หรือ วท.บ. สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที), คณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์ประยุกต์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติด้านการศึกษา
+ จบการศึกษาสาขา วิศวกรรมบัณฑิตหรือวิทยาศาสตรบัณฑิต ด้านคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, คณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์ประยุกต์, หรือ สาขาใกล้เคียง
+ เกรดเฉลี่ยของ ป.โท สูงกว่า 3.5
+ พื้นฐานการเขียนโปรแกรมและความรู้ทางคณิตศาสตร์ดี ถึงดีมาก
+ เรียนรู้สิ่งใหม่ได้เร็ว
+ หากเคยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์แล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
+ สามารถอ่าน/เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

ทุนการศึกษาให้เปล่า
+ ไม่มีภาระผูกพันใดๆหลังสำเร็จการศึกษา
+ ทุนรวมค่าลงทะเบียนทุกอย่าง (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมอีกแล้ว) ทุกเทอมตลอด 4 ปี
นอกจากนี้ ยังสามารถทำงานช่วยสอน (TA) ซึ่งจะได้รายได้เพิ่มสำหรับใช้จ่ายส่วนตัว ประมาณ 12000 บาท/เดือน (ทำงาน 6 ชม./สัปดาห์)

สำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้รับทุน สามารถทำงานช่วยสอนได้เช่นกัน (อัตรา ประมาณ 12000 บาท/เดือน เหมือนกัน)

การสมัคร หากสนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน กรุณา download แบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่ http://www.siit.tu.ac.th/graduate_general_en.htm#application

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ระบุชื่อ Asst. Prof. Gun Srijuntongsiri ในช่อง Potential SIIT Advisor และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง และส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ก่อนสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2557, ใบสมัครที่ส่งมาก่อนจะมีสิทธิเข้ารับสัมภาษณ์ก่อน (และจะปิดรับสมัครทันทีเมื่อได้จำนวนนักศึกษาตามต้องการ) (จดหมาย recommendation letter สามารถนำมาส่งในวันสัมภาษณ์ก็ได้ (หากกรรมการนัดสัมภาษณ์))

ผศ. ดร. กันต์ ศรีจันท์ทองศิริ (สมัครทุน)
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ศูนย์บางกะดี
131 หมู่ 5 ถ. ติวานนท์
ต. บางกะดี อ. เมือง
จ. ปทุมธานี
12000

อีเมล์หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ gun@siit.tu.ac.th
02-501-3505~20 ต่อ 5010 (BKD campus)

รายละเอียดเพิ่มเติมด้านหลักสูตรและคุณสมบัติผู้สมัคร ตรวจสอบได้ที่ http://www.siit.tu.ac.th/graduate_general_en.htm

รายละเอียดเพิ่มเติมด้านงานวิจัยสามารถดูได้ที่
http://www2.siit.tu.ac.th/gun/

รายละเอียดอื่นๆสามารถดูได้ที่
http://www.siit.tu.ac.th/professor_en.php?id=293

หากนักศึกษาอยากทำวิจัยหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับทาง Numerical Analysis/Scientific Computing นอกเหนือจากที่เขียนไว้ใน website ก็สามารถทำได้เช่นกันครับ