โปรแกรมจำลองวงจรไฟฟ้า ZerKit - Electrical Circuit Simulator for Education

ชื่อโครงการ โปรแกรมจำลองวงจรไฟฟ้า ZerKit - Electrical Circuit Simulator for Education
ชื่อผู้ทำโครงงาน นาย บุญญฤทธิ์ สมเรียววงศ์กุล
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล อุชายภิชาติ
สถาบันการศึกษา โครงการ TEP/TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โครงงานได้รับราวัล ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2551
ระดับชั้น อื่นๆ
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ วิชาเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้านั้นเป็นหนึ่งในวิชาที่ค่อนข้างจะเข้าใจได้ยากสำหรับมือใหม่ การทดลองต่อวงจรไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างเสริมความเข้าใจให้ผู้ศึกษา แต่นักเรียนนักศึกษาจำนวนไม่น้อยไม่มีเวลาและสถานที่ ตลอดจนพบกับความไม่สะดวกในการหาซื้ออุปกรณ์ ทำให้ไม่สามารถต่อวงจรไฟฟ้าที่ศึกษาได้ ด้วยเหตุนี้โปรแกรมจำลองวงจรไฟฟ้าจึงถูกสร้างขึ้น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆตลอดจนเครื่องมือวัดที่มีอยู่ในโปรแกรมมาต่อวงจรไฟฟ้าต่างๆบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้อย่างอิสระ และจำลองผลการทำงานของวงจรนั้น โปรแกรมจำลองวงจรไฟฟ้าทำงานด้วยวิธีการวิเคราะห์วงจรแบบ Modified Nodal Analysis และ Transient Analysis เป็นหลัก ซึ่งโปรแกรมสามารถจำลองผลการทำงานของวงจรไฟฟ้าที่ประกอบขึ้นจากอุปกรณ์ที่มีอยู่ในโปรแกรมได้อย่างถูกต้องตามทฤษฏี
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1