สร้างสรรค์โลกสามมิติด้วยจาวา (World of Creativity – 3D)

ชื่อโครงการ สร้างสรรค์โลกสามมิติด้วยจาวา (World of Creativity – 3D)
ชื่อผู้ทำโครงงาน นาย กีรติพงศ์ อุกะโชค,นาย ฐณวัฒน์ รอดสมบุญ,นาย ธนากร จิวารุ่งเรือง
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นางสาว ฐิติวรรณ ศรีนาค
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงงานได้รับราวัล ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2551
ระดับชั้น อื่นๆ
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ WOC-3D (World of Creativity – 3D) เป็นเกมเอนจิ้นซึ่งพัฒนาโดยภาษาจาวา WOC-3D มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้สนใจศึกษาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object – Oriented Programming) สามารถเสริมสร้างทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยความสนุกสนาน และสร้างสรรค์ผ่านรูปแบบของการพัฒนาเกม ผู้ศึกษาสามารถออกแบบความสามารถ รูปแบบการเคลื่อนไหว และการตัดสินใจ สำหรับตัวละครได้ เพื่อนำมาร่วมทดสอบและแข่งขันกับระบบหรือผู้ศึกษาคนอื่นในสนามการแข่งขันสามมิติ หลากหลายรูปแบบที่ระบบได้เตรียมไว้ให้ นอกจากนี้WOC-3D ยังมีระบบช่วยสอน (Tutorial) สำหรับผู้เริ่มศึกษาการเขียนโปรแกรมด้วย กิจกรรมนี้สามารถช่วยกระตุ้นความสนใจการโปรแกรมแก่ทุกกลุ่มคนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน เนื่องจากได้รับทั้งความรู้ ทดสอบสติปัญญา ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และ ได้รับความเพลิดเพลิน
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1