โปรแกรมสร้างเสียงภาษาไทยจากข้อความบนโทรศัพท์มือถือ SMART PHONEเพื่อช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางสายตา

ชื่อโครงการ โปรแกรมสร้างเสียงภาษาไทยจากข้อความบนโทรศัพท์มือถือ SMART PHONEเพื่อช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางสายตา
ชื่อผู้ทำโครงงาน นาย ปรีชากร ต่อเรืองวัฒนา และ นางสาว ธิติมา นุชพิทักษ์
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นาย ชลวิช นัธที
สถาบันการศึกษา เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์
ระดับชั้น ปริญญาตรี
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ ในปัจจุบันเทคโนโลยีก็ได้มีการพัฒนาไปมากโดยเฉพาะทางด้านการสื่อสาร แต่ยังคงมีผู้ใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารกลุ่มหนึ่งที่ประสบปัญหาการใช้งานจำพวกเทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งกลุ่มบุคคลนั้นคือผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตา หรือการมองเห็น ดังนั้นเราจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาในด้านการใช้งานของผู้ใช้กลุ่มนี้และทำให้พวกเราได้คิดค้นวิธีที่จะให้บุคคลกลุ่มนี้สามารถใช้งานอุปกรณ์สื่อสารได้ดียิ่งขึ้น นั้นคือโปรแกรม อ่านไทย หรือ Phone Talk ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวจะทำการอ่านข้อมูลให้ผู้ใช้เหล่านี้ฟัง เช่น ช้อมูลหรือการใช้งานโทรศัพท์เช่น โทรออก, สายที่ได้รับ หรือ สายที่ไม่ได้รับ และยังได้รวมไปถึง การอ่านข้อความตัวอักษรที่ได้รับอีกด้วย
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1