ชุดโปรแกรมรักษาความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ Computer Client Security Suite

ชื่อโครงการ ชุดโปรแกรมรักษาความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ Computer Client Security Suite
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายร่มธรรม ศรีพจนารถ,นายรัฐศักดิ์ ตัณธนาวิภาค,นางสาวศันสนีย์ อัศวสัมฤทธิ์
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อัครเดช วัชระภูพงษ์
สถาบันการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โครงงานได้รับราวัล ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2551
ระดับชั้น อื่นๆ
หมวดวิชา อื่นๆ
บทคัดย่อ ชุดโปรแกรมรักษาความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ เพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Computer Client Security Suite) ได้ถูกพัฒนาเพื่อใช้ในการตรวจหาชุดโปรแกรมปกปิดการบุกรุก หรือรูทคิต (Rootkit) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถนำมาติดตั้ง เพื่อบุกรุกเข้ามาในระบบของเราได้ตลอดเวลา เพื่อทำการซ่อนหรือปกปิดไฟล์ โปรเซส หรือช่องโหว่ความปลอดภัยที่ผู้บุกรุกได้สร้างขึ้น โปรแกรมนี้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Integrity Checking) โดยทำการตรวจสอบองค์ประกอบสำคัญต่างๆ ของข้อมูลเมื่อข้อมูลนั้นมีการเปลี่ยนแปลง และมีการสำรองและกู้คืนข้อมูล (Backup and Restore) เป็นส่วนที่ใช้ในการสำรอง กู้คืนข้อมูล และองค์ประกอบสำคัญต่างๆได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง การพัฒนาชุดโปรแกรมรักษาความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์นี้ มุ่งเน้นระบบเป้าหมายที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการลินุกซ์ Ubuntu ทั้งนี้ชุดโปรแกรมรักษาความปลอดภัยนี้ทำงานบนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (GNU Linux) เพื่อให้ผู้ที่สนใจในการใช้ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ สามารถนำชุดโปรแกรมรักษาความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์นี้ไปประยุกต์ใช้งานและพัฒนาต่อไป รวมทั้งสามารถให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ใช้งานในการตรวจสอบชุดโปรแกรมปกปิดการบุกรุก ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และสำรอง กู้คืนข้อมูล เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้แก่คอมพิวเตอร์
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1

ไฟล์ที่ 2

ไฟล์ที่ 3

ไฟล์ที่ 4

ไฟล์ที่ 5