Mine-Ads : ระบบค้นหากลุ่มเป้าหมายโฆษณาอัจฉริยะ

ชื่อโครงการ Mine-Ads : ระบบค้นหากลุ่มเป้าหมายโฆษณาอัจฉริยะ
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางสาวสุนิสา อภิบาลสมุทร,นางสาวสุนิธิ จันทรศรีนิยม
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.กฤษณะ ไวยมัย
สถาบันการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ ภาควิชาซอฟท์แวร์และความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงงานได้รับราวัล ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่11 ประจำปีงบประมาณ 2551
ระดับชั้น อื่นๆ
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ การดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ในปัจจุบันล้วนต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจจึงจำเป็นต้องปรับตัวและแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาช่วยเสริมประสิทธิภาพและความได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากนี้การโฆษณาซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยส่งข้อมูลข่าวสารจากผู้ผลิตไปถึงผู้บริโภค ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเกื้อหนุนให้ระบบธุรกิจประสบความสำเร็จ ซึ่งในยุคปัจจุบันการโฆษณาได้ปรับเปลี่ยนจากการนำเสนอผ่านทางสื่อสารมวลชนมาสู่การนำเสนอบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม (social network) ต่างๆ ดังนั้น คณะผู้พัฒนาจึงได้นำเสนอโครงการนี้เพื่อพัฒนาสร้างซอฟต์แวร์ open source สำหรับช่วยค้นหากลุ่มเป้าหมายในการโฆษณาจากเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม โดยซอฟต์แวร์นี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ การค้นหาความสัมพันธ์กลุ่มย่อย (clustering) จากเครือข่ายทางสังคม ซึ่งผู้ใช้สามารถซูมเพื่อย่อหรือขยายหรือแสดงกลุ่มของผู้ใช้ที่สนใจตามเงื่อนไขการค้นหา และส่วนที่ 2 จะเป็นส่วนที่ระบบสามารถนำข้อมูลประวัติ (profile) และความชอบ (Favorite) ของผู้ใช้บริการมาหาความสัมพันธ์และแนวโน้มความสนใจซึ่งจะแสดงออกมาในรูปแบบของกฎความสัมพันธ์ (association rules) เพื่อเป็นแนวทางในการให้ผู้ใช้นำไปใช้ประโยชน์ในการทำการโฆษณาผ่านทางเว็บเครือข่ายทางสังคมต่อไป
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1

ไฟล์ที่ 2

ไฟล์ที่ 3