โปรแกรมหาพิกัดสามมิติจากแบบจำลองเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์จากกล้องสองกล้องภาคสอง

ชื่อโครงการ โปรแกรมหาพิกัดสามมิติจากแบบจำลองเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์จากกล้องสองกล้องภาคสอง
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายอานนท์ ยันตรศรี
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ โควาวิสารัช
สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับชั้น ปริญญาตรี
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ โปรแกรมนี้จะสร้างแบบจำลองเชิงสามมิติจากภาพในมุมมองต่าง ๆ ที่ได้รับจากกล้องอย่างน้อย 2 มุมมองโดยทำการแสดงข้อมูลพื้นผิวสามมิติที่สังเคราะห์และระบุตำแหน่งเชิงสามมิติที่หาได้ออกทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการสังเกตวัตถุทั่วไปที่ผู้ใช้งานไม่สามารถหาตำแหน่งของสิ่งที่สนใจได้โดยตรง หรือหาตำแหน่งได้แต่ไม่แม่นยำ เช่น ในการทดลองวิทยาศาสตร์ การวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือรูปร่างของวัตถุเมื่อได้รับความร้อนในเตาหลอม การศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ทดลองภายในกรง การหาขนาดของแผลหลังจากได้รับยาแล้ว การสำรวจทั่วไป เป็นต้น โดยโปรแกรมนี้จะช่วยระบุตำแหน่งเชิงสามมิติให้แก่ผู้ใช้ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องวัดหรือประมาณด้วยตนเอง This program synthesizes 3D model from 2-view images to show surface and identify 3D position on computer monitor. It can be used in general observation in case that observers are not able either to find the positions of observed objects directly or to get precise positions. For example, it is impossible for experimenters to measure the sizes of objects in a high temperature furnace. This program can be useful in a research to study caged animals’ behaviors. Another example is that it can be used in finding wound sizes after treatments. It also can be applied as fundamental equipment for surveyors that want to record 3D information of the encountering scene. This program can provide 3D positions with neither real measuring nor needs of users’ approximation.
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2551
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1