บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)33372
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)89126
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต9839
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??16200
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ75711
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ51261
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ34661
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์56772
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์113469
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์40702
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์75399
กาแล็กซี่กาแล็กซี่41147
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ101364
เอกภพเอกภพ24475
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน87948
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์48916
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา50242
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค118785
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10814
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา93683
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก49772
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี25342
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ28569
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8843
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A23222
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A14276
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A22846
พันธะเคมีพันธะเคมี10583
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน30829
ตารางธาตุตารางธาตุ24712
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม40866
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี65886
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน107654
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี22303
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี17653
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์55302
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์22694
พลาสติกพลาสติก30345
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์28750
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์27898
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน47212
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน37576
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ14830
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม109357
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม25047
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก19688
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ241330
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต62704
โปรตีนโปรตีน51810
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน145156