บทเรียน ม.5

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
เซลล์ประสาทเซลล์ประสาท6490
การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิดการตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด14172
 การรับรู้และการตอบสนอง การรับรู้และการตอบสนอง 8328
กิจกรรมกิจกรรม5456
โครงสร้างที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของคนโครงสร้างที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของคน44717
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง8986
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง24680
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต17831
การสืบพันธุ์การสืบพันธุ์122888
 กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์ กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์72253
ฟีโรโมนฟีโรโมน13084
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน12606
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ74501
ต่อมไร้ท่อต่อมไร้ท่อ18331
อวัยวะรับความรู้สึกอวัยวะรับความรู้สึก78051
การทำงานของระบบประสาทสั่งการการทำงานของระบบประสาทสั่งการ25629
โครงสร้างของระบบประสาทโครงสร้างของระบบประสาท37818
เซลล์ประสาทเซลล์ประสาท20924
การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลส์เดียวและสัตว์บางชนิดการตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลส์เดียวและสัตว์บางชนิด52321
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง7587
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง63928
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง39217
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว18185
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ80078
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ53981
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ36278
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์59119
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์125322
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์43790
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์80711
กาแล็กซี่กาแล็กซี่42919
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ106848
เอกภพเอกภพ25515
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน101626
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์53173
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา61115
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค133066
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่11643
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา100791
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก51217
การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อมการตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม120919
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช35410
ความรู้เรื่องดอกกล้วย ดอกข้าว ดอกข้าวโพดความรู้เรื่องดอกกล้วย ดอกข้าว ดอกข้าวโพด11341
การวัดการเจริญเติบโตของพืชการวัดการเจริญเติบโตของพืช15923
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกและการขยายพันธุ์พืชการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกและการขยายพันธุ์พืช11887
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอก99893
การปรับตัวของพืชเพื่อรับแสงการปรับตัวของพืชเพื่อรับแสง24564
ปัจจัยบางประการที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยบางประการที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง33224
กลไกการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ของพืชซีเอเอ็ม (CAM)กลไกการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ของพืชซีเอเอ็ม (CAM)10161
กลไกการเพิ่มความข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C4กลไกการเพิ่มความข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C410905