บทเรียน ม.5

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ฮิสโทแกรมฮิสโทแกรม6271
การแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟการแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟ1618
แบบฝึกหัด การแจกแจงความถี่ของข้อมูลแบบฝึกหัด การแจกแจงความถี่ของข้อมูล9351
ลำดับลำดับ11451
การแจกแจงความถี่สะสมการแจกแจงความถี่สะสม8595
การแจกแตงความถี่ของข้อมูลการแจกแตงความถี่ของข้อมูล5662
แบบฝึกหัดการสร้างจำนวนเชิงซ้อนแบบฝึกหัดการสร้างจำนวนเชิงซ้อน19916
การสร้างจำนวนเชิงซ้อนการสร้างจำนวนเชิงซ้อน25951
แบบฝึกหัด สถิติและข้อมูลแบบฝึกหัด สถิติและข้อมูล3660
ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล15749
สถิติการตัดสินใจและวางแผนสถิติการตัดสินใจและวางแผน40190
ความหมายของสถิติความหมายของสถิติ3171
ตัวอย่างของกรณีหรือปัญหาที่ต้องใช้สถิติตัวอย่างของกรณีหรือปัญหาที่ต้องใช้สถิติ42398
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์43512
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส105029
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส85400
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย29148
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ17382
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส50027
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์36127
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม78177
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ82645
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล44514
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล30943
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล49211
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี65199
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี149519
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์147453
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 82425
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง33572
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 65400
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด23037
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว29256
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง31836
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง42862
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์32748
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์38963
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9814
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ28729
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ184348
ฟีโรโมนฟีโรโมน11174
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน21388
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ6464
อวัยวะรับความรู้สึก(ผิวหนังกับการรับรู้ความรู้สึก)อวัยวะรับความรู้สึก(ผิวหนังกับการรับรู้ความรู้สึก)16163
อวัยวะรับความรู้สึก(ลิ้นกับการรับรส)อวัยวะรับความรู้สึก(ลิ้นกับการรับรส)16741
อวัยวะรับความรู้สึก(หูกับการได้ยิน)อวัยวะรับความรู้สึก(หูกับการได้ยิน)37617
อวัยวะรับความรู้สึก(นัยน์ตากับการมองเห็น)อวัยวะรับความรู้สึก(นัยน์ตากับการมองเห็น)50971
การทำงานของระบบประสาทสั่งการการทำงานของระบบประสาทสั่งการ46161
โครงสร้างของระบบประสาทโครงสร้างของระบบประสาท65328
การทำงานของเซลล์ประสาทการทำงานของเซลล์ประสาท60738