บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)31848
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)86495
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต9622
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??15952
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ73373
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ49769
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ34142
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์56229
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์108033
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์39553
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์73877
กาแล็กซี่กาแล็กซี่40838
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ100335
เอกภพเอกภพ24368
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน85978
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์47999
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา48647
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค117860
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10747
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา92838
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก49589
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี24727
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ28077
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8783
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A23074
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A14150
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A22111
พันธะเคมีพันธะเคมี10473
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน30486
ตารางธาตุตารางธาตุ24585
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม40414
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี65218
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน106993
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี22186
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี17486
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์54571
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์22319
พลาสติกพลาสติก29874
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์28248
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์27406
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน46849
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน36644
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ14588
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม107755
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม24615
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก19325
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ239482
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต61907
โปรตีนโปรตีน51274
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน141299