บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)26506
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)75262
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต8862
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??14657
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ66653
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ46389
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ32151
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์52073
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์93897
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์35613
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์68196
กาแล็กซี่กาแล็กซี่39048
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ91919
เอกภพเอกภพ23320
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน77053
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์44047
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา41769
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค111298
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10430
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา86948
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก48204
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี22623
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ26645
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8536
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A21936
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A13201
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A19088
พันธะเคมีพันธะเคมี9868
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน28257
ตารางธาตุตารางธาตุ24024
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม38058
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี61486
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน101579
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี21129
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี15802
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์50344
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์20312
พลาสติกพลาสติก27718
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์25730
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์25035
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน44297
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน33306
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ13570
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม99565
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม22719
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก17895
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ227855
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต57134
โปรตีนโปรตีน48556
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน124921