บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)28717
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)79565
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต9222
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??15250
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ68527
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ47200
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ32554
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์53652
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์97446
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์36816
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์69848
กาแล็กซี่กาแล็กซี่39594
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ95410
เอกภพเอกภพ23740
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน79214
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์45099
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา43131
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค114436
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10574
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา88975
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก48980
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี23226
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ27161
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8638
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A22487
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A13632
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A20520
พันธะเคมีพันธะเคมี10042
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน29216
ตารางธาตุตารางธาตุ24212
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม39164
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี62806
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน104039
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี21557
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี16348
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์51727
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์21060
พลาสติกพลาสติก28290
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์26374
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์25694
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน45114
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน34362
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ13789
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม102153
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม23218
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก18260
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ232548
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต58806
โปรตีนโปรตีน49629
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน130403