บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก80615
ลิพิดลิพิด105049
โปรตีนโปรตีน92400
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์123876
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 68804
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง31800
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 49306
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด21983
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว27461
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง28823
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง39052
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์27624
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์34146
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์8831
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ26562
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ149704
ฟีโรโมนฟีโรโมน9594
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน18486
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5163
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.618440
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.510122
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4213809
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.319601
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.246778
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.115800
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์60625
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.425881
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 33907
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.318021
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร30377
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 74340
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 25716
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 61373
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต44105
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.223992
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 42383
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม20141
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 128815
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA86387
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม38193
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)54946
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม33308
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 202674
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)53716
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม42264
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA32878
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA33287
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.345450
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2121316
โครโมโซมโครโมโซม22042