บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก86963
ลิพิดลิพิด114000
โปรตีนโปรตีน99264
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์135183
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 75378
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง32447
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 54460
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22308
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว28015
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง29668
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง40292
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์29527
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์35987
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9154
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ27306
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ159742
ฟีโรโมนฟีโรโมน10101
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน19597
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5521
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.619433
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.510744
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4225601
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.321576
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.251376
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.116582
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์65158
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.428610
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 36099
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.319453
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร33522
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 82156
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 27637
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 70531
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต47506
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.227899
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 45524
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม21091
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 149633
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA91044
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม41620
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)58583
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม35638
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 209643
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)57090
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม43918
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA35339
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA36059
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.348035
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2135913
โครโมโซมโครโมโซม22869