บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก72586
ลิพิดลิพิด96914
โปรตีนโปรตีน85929
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์116280
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 64331
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง30849
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 44232
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด21533
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว25833
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง27488
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง36671
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์25460
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์31688
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์8480
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ25399
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ129718
ฟีโรโมนฟีโรโมน9088
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน17188
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ4616
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.617733
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.59714
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4206214
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.318784
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.245130
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.115444
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์52679
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.424311
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 29673
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.317346
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร24634
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 70623
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 24835
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 56944
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต39244
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.222115
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 37072
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม17878
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 119766
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA76780
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม32415
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)48893
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม29241
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 193312
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)45478
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม39130
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA28890
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA28787
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.343329
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2114250
โครโมโซมโครโมโซม20652