บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก92953
ลิพิดลิพิด120886
โปรตีนโปรตีน103811
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์144270
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 80113
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง33073
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 60611
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22719
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว28751
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง30947
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง41877
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์31107
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์37410
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9510
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ28115
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ170505
ฟีโรโมนฟีโรโมน10654
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน20567
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5978
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.620121
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.511242
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4230600
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.323020
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.253713
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.117180
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์68753
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.430016
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 37378
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.320122
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร36314
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 86000
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 28505
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 75640
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต50800
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.230768
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 47581
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม21975
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 160037
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA94578
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม44210
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)61720
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม37430
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 216025
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)60376
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม45766
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA37233
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA39285
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.350453
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2141746
โครโมโซมโครโมโซม23882