บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก75922
ลิพิดลิพิด99481
โปรตีนโปรตีน88093
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์118729
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 66218
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง31355
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 46349
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด21753
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว27025
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง28333
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง38109
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์26084
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์32427
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์8588
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ25904
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ136429
ฟีโรโมนฟีโรโมน9225
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน17586
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ4801
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.617996
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.59940
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4210497
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.319150
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.245835
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.115585
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์54509
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.424690
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 30535
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.317584
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร25638
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 71900
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 25154
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 58506
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต40547
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.222898
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 38381
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม18739
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 123179
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA80102
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม34337
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)50882
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม30469
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 198832
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)48472
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม40886
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA30882
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA30979
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.344429
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2116373
โครโมโซมโครโมโซม21436