บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก89741
ลิพิดลิพิด118260
โปรตีนโปรตีน101931
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์141730
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 78163
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง32711
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 56839
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22546
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว28304
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง30055
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง40791
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์30421
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์36875
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9376
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ27627
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ165115
ฟีโรโมนฟีโรโมน10404
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน20139
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5805
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.619798
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.511002
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4227576
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.322073
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.252406
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.116914
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์67221
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.429703
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 36861
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.319900
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร35416
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 84919
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 28169
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 73988
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต49090
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.229411
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 46594
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม21608
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 157109
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA93035
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม43387
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)60651
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม36774
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 211614
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)58432
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม44608
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA36114
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA37099
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.348811
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2140075
โครโมโซมโครโมโซม23261