บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก82699
ลิพิดลิพิด108559
โปรตีนโปรตีน94898
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์127259
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 71229
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง31966
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 50713
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22110
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว27651
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง29041
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง39450
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์28171
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์34666
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์8954
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ26771
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ153181
ฟีโรโมนฟีโรโมน9758
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน18767
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5291
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.618783
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.510304
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4219143
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.320644
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.249658
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.116169
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์61952
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.426353
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 34636
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.318301
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร31525
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 76252
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 26219
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 63548
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต45406
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.224919
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 43547
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม20350
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 133731
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA87645
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม39443
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)56045
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม34093
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 205878
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)54905
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม42740
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA33853
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA34254
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.346797
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2123834
โครโมโซมโครโมโซม22396