บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก96632
ลิพิดลิพิด124615
โปรตีนโปรตีน106540
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์146550
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 81833
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง33432
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 64622
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22939
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว29141
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง31645
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง42684
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์32426
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์38618
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9731
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ28568
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ181888
ฟีโรโมนฟีโรโมน11035
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน21204
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ6353
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.620505
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.511470
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4232260
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.323385
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.254275
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.117355
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์73606
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.430853
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 40229
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.320507
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร39666
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 88523
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 29044
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 79304
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต54333
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.232614
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 51623
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม23713
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 167061
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA101649
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม48032
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)66209
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม39897
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 218504
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)64514
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม47297
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA38287
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA42213
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.351255
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2146312
โครโมโซมโครโมโซม24465