บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด14899
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต121970
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 60757
พอลิเมอร์พอลิเมอร์194788
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม108534
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน33223
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์70578
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ17804
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ17389
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ52500
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน75064
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน38221
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน75179
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์11677
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์33140
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส74958
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส70491
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย21085
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ14202
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส40043
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์27838
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม53921
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ54293
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล31638
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล24519
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล37946
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี55120
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี117623
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 63747
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย104399
สารละลายสารละลาย97941
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม92079
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ22284
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี71349
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ18903
มวลอะตอมมวลอะตอม126305
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน97149
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ12560
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่71956
พันธะโลหะพันธะโลหะ39300
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์184823
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก107451
ตารางธาตุตารางธาตุ211291
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม185219