บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด14169
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต117215
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 57233
พอลิเมอร์พอลิเมอร์186461
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม103834
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน32216
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์67366
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ17390
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ17050
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ49315
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน71987
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน36443
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน71416
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์11205
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์32216
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส71791
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส68501
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย20272
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ13800
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส38161
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์26408
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม48664
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ49513
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล28956
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล23306
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล35966
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี53345
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี111296
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 60408
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย97627
สารละลายสารละลาย88290
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม89958
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ21891
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี68552
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ18424
มวลอะตอมมวลอะตอม117986
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน92033
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ12321
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่67664
พันธะโลหะพันธะโลหะ36055
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์171720
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก100521
ตารางธาตุตารางธาตุ201876
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม172401