บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด21196
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต149854
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 76076
พอลิเมอร์พอลิเมอร์246163
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม131151
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน39555
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์87922
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ20137
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19098
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ63664
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน90090
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน46004
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน100346
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์13945
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์41450
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส99105
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส82587
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย27715
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ16754
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส47985
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์33769
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม70079
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ74501
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล41551
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล29658
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล46965
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี63470
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี143895
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 81577
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย130587
สารละลายสารละลาย137857
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม112105
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ26225
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี88267
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ22537
มวลอะตอมมวลอะตอม168285
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน126859
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13896
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่94770
พันธะโลหะพันธะโลหะ50799
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์228249
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก131188
ตารางธาตุตารางธาตุ237957
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม233699