บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด20453
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต145813
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 74780
พอลิเมอร์พอลิเมอร์241925
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม127978
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน38538
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์85904
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19707
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18789
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ61512
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน86357
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน43952
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน94202
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์13444
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์40855
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส97626
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส81613
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย26883
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ16544
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส47133
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์33181
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม66442
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ70978
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล38882
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล28632
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล44788
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี60739
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี136353
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 77796
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย124795
สารละลายสารละลาย130059
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม109465
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ25643
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี85345
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ21570
มวลอะตอมมวลอะตอม158093
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน119260
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13689
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่90163
พันธะโลหะพันธะโลหะ48771
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์221044
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก127373
ตารางธาตุตารางธาตุ231417
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม218360