บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด21860
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต154880
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 80369
พอลิเมอร์พอลิเมอร์259175
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม135197
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน41399
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์92029
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ20651
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19433
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ66267
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน92642
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน47036
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน104711
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์14321
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์42929
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส103142
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส84499
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย28678
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ17220
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส49445
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์35542
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม77008
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ80588
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล43963
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล30622
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล48613
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี64821
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี148301
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 83954
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย136951
สารละลายสารละลาย145884
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม116159
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ26664
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี93744
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ22990
มวลอะตอมมวลอะตอม174586
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน134123
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ14132
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่99201
พันธะโลหะพันธะโลหะ53939
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์248400
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก139558
ตารางธาตุตารางธาตุ243440
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม241398