บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด17028
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต134763
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 66495
พอลิเมอร์พอลิเมอร์215882
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม117403
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน35362
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์77793
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18504
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ17966
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ56457
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน80203
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน40801
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน83917
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์12335
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์36195
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส86220
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส76564
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย23352
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ15192
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส43731
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์30211
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม59045
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ61314
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล35029
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล26321
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล40942
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี58409
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี126976
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 70183
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย113365
สารละลายสารละลาย113656
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม99806
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ23722
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี77879
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ19874
มวลอะตอมมวลอะตอม142341
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน107083
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13127
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่81383
พันธะโลหะพันธะโลหะ43933
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์203993
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก118751
ตารางธาตุตารางธาตุ221869
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม202261