บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด18617
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต141715
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 72084
พอลิเมอร์พอลิเมอร์232173
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม124404
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน37515
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์83367
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19226
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18435
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ59657
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน83879
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน42423
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน89088
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์12782
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์38568
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส93046
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส79617
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย25288
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ15939
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส45808
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์32190
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม64631
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ68295
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล37553
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล27879
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล43723
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี59804
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี131701
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 73765
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย120187
สารละลายสารละลาย124068
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม105685
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ24795
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี82196
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ20748
มวลอะตอมมวลอะตอม150657
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน113865
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13442
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่86623
พันธะโลหะพันธะโลหะ46949
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์214011
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก123864
ตารางธาตุตารางธาตุ226830
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม210201