บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด16227
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต129077
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 64772
พอลิเมอร์พอลิเมอร์208296
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม113863
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน34375
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์75220
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18243
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ17713
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ54882
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน77642
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน39598
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน78552
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์12055
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์35172
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส81787
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส74497
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย22506
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ14749
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส42497
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์29099
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม57686
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ59291
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล33756
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล25504
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล39313
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี56407
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี121311
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 66907
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย109621
สารละลายสารละลาย107498
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม97390
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ23360
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี75575
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ19557
มวลอะตอมมวลอะตอม132303
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน102640
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ12963
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่76362
พันธะโลหะพันธะโลหะ42228
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์198149
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก114981
ตารางธาตุตารางธาตุ216872
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม192120