บทเรียน ม.4

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
เพลงคนที่ถูกรักเพลงคนที่ถูกรัก8890
เพลงเรื่องจริงยิ่งกว่านิยาย English Versionเพลงเรื่องจริงยิ่งกว่านิยาย English Version15367
Vocabulary Brain Map Technique เสนอแนะแนวทางเพิ่มคำศัพท์ด้วย Brain MapVocabulary Brain Map Technique เสนอแนะแนวทางเพิ่มคำศัพท์ด้วย Brain Map17300
Learning CUTEP วิเคราะห์ CUTEP 2013 Learning CUTEP วิเคราะห์ CUTEP 2013 7681
ตัวคูณร่วมน้อย (The Least Common Multiple)     ตัวคูณร่วมน้อย (The Least Common Multiple) 12416
จำนวนเฉพาะสัมพัทธ์จำนวนเฉพาะสัมพัทธ์20905
ตัวหารร่วมมาก (The Greatest Common Divisor) ตัวหารร่วมมาก (The Greatest Common Divisor) 8148
เพลงเจ็บแต่จบ English Versionเพลงเจ็บแต่จบ English Version8950
181
จำนวนเฉพาะ (prime numbers)จำนวนเฉพาะ (prime numbers)9518
การหารลงตัว (Exact Division) การหารลงตัว (Exact Division) 30492
การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์  การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ 196590
ค่าสัมบูรณ์ ค่าสัมบูรณ์ 12993
อสมการ อสมการ 10506
ช่วงและการแก้อสมการช่วงและการแก้อสมการ31515
สมบัติของการไม่เท่ากัน สมบัติของการไม่เท่ากัน 30914
การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว 63382
สมบัติของระบบะจำนวนจริง สมบัติของระบบะจำนวนจริง 13551
จำนวนจริง จำนวนจริง 7321
ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณสองตัว ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณสองตัว 6632
สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ 62834
ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ 51552
ตัวบ่งปริมาณ ตัวบ่งปริมาณ 35368
ประโยคเปิด ประโยคเปิด 12756
ประโยคเปิด ประโยคเปิด 1599
การอ้างเหตุผล การอ้างเหตุผล 91751
สัจนิรันดร์ (Tautology)  สัจนิรันดร์ (Tautology) 43496
รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกันรูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน92244
การสร้างตารางค่าความจริงการสร้างตารางค่าความจริง76486
 การหาค่าความจริงของประพจน์ การหาค่าความจริงของประพจน์ 63177
1.2 การเชื่อประพจน์1.2 การเชื่อประพจน์51758
ประพจน์ (Propositions หรือ Statements) ประพจน์ (Propositions หรือ Statements) 95419
เพลงตุ๊กตาบลายท์ (แกรนด์ เดอะสตาร์) English Versionเพลงตุ๊กตาบลายท์ (แกรนด์ เดอะสตาร์) English Version5184
แบบฝึกหัด การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติแบบฝึกหัด การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ3304
การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติการประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ7675
แบบฝึกหัด อัตราส่วนตรีโกณมิติแบบฝึกหัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ2571
อัตราส่วนตรีโกณมิติอัตราส่วนตรีโกณมิติ147881
แบบฝึกหัด ฟังก์ชันขั้นบันไดแบบฝึกหัด ฟังก์ชันขั้นบันได3310
ฟังก์ชันขั้นบันไดฟังก์ชันขั้นบันได6907
แบบฝึกหัด ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์แบบฝึกหัด ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์2101
ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์8520
แบบฝึกหัด ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลแบบฝึกหัด ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล3234
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล4013
แบบฝึกหัด การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องฟังก์ชันกำลังสองและกราฟแบบฝึกหัด การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องฟังก์ชันกำลังสองและกราฟ1792
การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องฟังก์ชันกำลังสองและกราฟการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องฟังก์ชันกำลังสองและกราฟ3253
แบบฝึกหัด การแก้อสมการโดยใช้กราฟแบบฝึกหัด การแก้อสมการโดยใช้กราฟ1613
การแก้อสมการโดยใช้กราฟการแก้อสมการโดยใช้กราฟ3027
แบบฝึกหัด  การนำกราฟไปใช้ในการแก้สมการและอสมการแบบฝึกหัด การนำกราฟไปใช้ในการแก้สมการและอสมการ1714
การนำกราฟไปใช้ในการแก้สมการและอสมการการนำกราฟไปใช้ในการแก้สมการและอสมการ5685
แบบฝึกหัด กราฟของฟังก์ชันกำลังสองแบบฝึกหัด กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง2860