​How is she? What is she like? What does she look like?

ดร.พี่นุ้ย English Breakfast
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Nui-English
http://www.nuienglish.com


             How is your mother? จะถามถึงสุขภาพของแม่ค่ะ นึกถึง How are you? ไว้เลย

             แต่ถ้าถามนิสัยของแม่ว่าแม่เป็นคนอย่างไรเราจะใช้ What is she like? ค่ะ คนตอบจึงค่อยตอบว่า ''She is very kind and friendly.''

            ตรงนี้ต้องระวังเลยค่ะ อย่าจำสลับกับ What does she look like? ประโยคนี้แปลว่าลักษณะของแม่เป็นอย่างไร

What does your mother look like?

            She is slim and tall. เวลาเห็นคำถามนี้ให้เพ่งไปที่คำว่า look ค่ะ จะได้รู้ว่าเขาถามถึงลักษณะภายนอก

รวมถึงอย่าจำสลับกับ What does she like? ด้วยนะคะ เพราะประโยคนี้แปลว่า เธอชอบอะไร

          What does your mother like?

          She likes chocolate and cake.

          like เมื่อเป็นกริยา แปลว่า ชอบ ค่ะ

สรุป How is your mother? =แม่ของคุณสบายดีไหม

         What is your mother like? = แม่ของคุณเป็นคนอย่างไร

        What does your mother look like? = แม่ของคุณมีลักษณะภายนอกอย่างไร

        What does your mother like? = แม่ของคุณชอบอะไร