แบบฝึกหัด ความน่าจะเป็น

 

 4.  ถุงใบหนึ่งใส่เหรียญบาทไว้  100  เหรียญ  แต่ละเหรียญเขียนตัวเลข  1 ถึง 100  กำกับไว้  ถ้าหยิบเหรียญหนึ่ง อันออกมาโดยการสุ่ม

       จงหาความน่าจะเป็นที่ตัวเลขที่เขียนกำกับไว้เป็น

          1)  จำนวนคู่

          2)  จำนวนที่มีรากที่สองเป็นจำนวนเต็ม

          3)  จำนวนที่หารด้วย  5  ลงตัว

          4)  จำนวนคี่หรือจำนวนที่หารด้วย  3  ลงตัว

5.  ในงานปีใหม่ของอำเภอหนึ่ง  มีการขายฉลากจำนวน  1,000  ใบ  ถ้ารางวัลที่หนึ่งมี  1  รางวัล  ถามว่า  ความน่าจะเป็นที่จะถูกรางวัลที่ 1  เป็นเท่าใด  ถ้า

          1)  ซื้อฉลาก  1  ใบ

          2)  ซื้อลาก  10  ใบ

6.  ถ้านักเรียน  100  คน  สวมรองเท้าขนาดต่างๆ  กัน  ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ขนาดรองเท้า

5

6

7

8

9

10

จำนวนนักเรียน

3

12

35

27

16

7

 


จงหาความน่าจะเป็นที่นักเรียนคนหนึ่งจะสวมรองเท้าขนาดเบอร์

          1)   7

          2)  เล็กกว่า  8

          3)   8  หรือ  9

          4)  5  หรือ  10

          5)  ใหญ่กว่า  7

7.  ในกล่องใบหนึ่งมีหลอดไฟอยู่  5  หลอด  ในจำนวนนี้มีหลอดดีอยู่  3  หลอด  และหลอดเสียอยู่  2  หลอด  ถ้าหยิบหลอดไฟฟ้าขึ้นมา  2  หลอด  อย่าง           ไม่เจาะจง  จงหาความน่าจะเป็นที่จะได้หลอดเสีย  1  หลอด  และหลอดดี  1  หลอด

8.  หยิบลูกปิงปอง  1  ลูก  จากถุงใบหนึ่งซึ่งมีลูกปิงปองสีแดงอยู่  15  ลูก  สีขาว  1  ลูก  สีเหลือง  1  ลูก  สีเขียว  1  ลูก  สีฟ้า  1  ลูก  และสีดำ  1  ลูก  จงหา

          1)  ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกปิงปองสีแดง

          2)  ความน่าจะเป็นที่จะหยิบไม่ได้ลูกปิงปองสีดำ

          3)  ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกปิงปองสีดำหรือสีขาว