มัธยฐาน

   2.4.2 มัธยฐาน (Median)

          มัธยฐานเป็นค่ากลางอีกชนิดหนึ่งซึ่งจะหมายถึง ค่าที่มีจำนวนข้อมูลที่มากกว่าและน้อยกว่าค่านี้อยู่ประมาณเท่า ๆ กัน

          การหาค่ามัธยฐานทำได้โดยการเรียงข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดจากค่าน้อยไปหาค่ามากหรือเรียงจากค่ามากไปหาค่าน้อยอย่างใดอย่างหนึ่ง ค่าของข้อมูลค่าใดอยู่ตรงกึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมดก็จะใช้ค่านั้นเป็นมัธยฐานของข้อมูลชุดนั้น