แบบฝึกหัด การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล

 1. ในการสอบครั้งหนึ่งมีนักเรียน 9 คน ที่ได้คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์เท่ากับหรือน้อยกว่า 25 คะแนน ถ้าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ของคะแนนสอบครั้งนี้เท่ากับ 25 คะแนน จงหาจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่เข้าสอบ

2. ถ้าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากับ 78 คะแนนและมีนักเรียน 8 คน ที่ได้คะแนนเท่ากับหรือน้อนกว่า 78 คะแนน จงหาว่ามีนักเรียนกี่คนที่ได้คะแนนมากกว่า 78 คะแนน

3. ถ้ามีนักเรียน 20 คน จากนักเรียนทั้งหมด 25 คน ได้คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 92 คะแนน จงหาว่าเปอร์เซ็นไทล์ของคะแนน 92 คะแนนเท่ากับเท่าใด

4. ถ้าคะแนนสอบวิชาภาษาไทยของเต๋าตรงกับตำแหน่ง P80 ข้อความใดต่อไปนี้เป็นจริง

          1) คะแนนสอบวิชาภาษาไทยของเต๋าเท่ากับ 80%

          2) 20% ของคนที่สอบวิชาภาษาไทยเหมือนเต๋าได้คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับคะแนนที่เต๋าได้

          3) 80% ของคนที่สอบวิชาภาษาไทยเหมือนเต๋าได้คะแนนเท่ากับคะแนนที่เต๋าได้

          4) 80% ของคนที่สอบวิชาภาษาไทยเหมือนเต๋าได้คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับคะแนนที่เต๋าได้

5. ในการสอบกลางภาคของนักเรียนห้องหนึ่งซึ่งมี 24 คน ถ้าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 ของคะแนนสอบเท่ากับ 84 คะแนน จงหาว่า มีนักเรียนกี่คนที่ได้คะแนนสูงกว่า 84 คะแนน

6. ถ้าคคะแนนสอบปลายภาคของนักเรียนห้องหนึ่งมีดังนี้

    60, 65, 65, 67, 71, 70, 73, 75, 76, 76, 79, 81, 83, 84, 85, 85, 88, 89,

    90, 92, 95, 96, 99, 100, 100

    จงหาคะแนนที่อยู่ในตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่ 68

7. ในการสอบวิชาหนึ่งมีนักเรียนเข้าสอบ 32 คน คะแนนที่นักเรียนทำได้เป็นดังนี้

71

70

69

69

69

64

64

63

61

60

59

58

58

57

56

55

54

54

54

54

53

52

52

51

50

50

49

47

40

39

34

30

1)              จงหาคะแนนที่มีจำนวนนักเรียนซึงได้คะแนนน้อยกว่าคะแนนนี้อยู่ประมาณร้อยละ 30 และร้อยละ 55

2)              จงหาคะแนนที่มีจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนน้อยกว่าคะแนนนี้อยู่ประมาณ 4 ใน 10 และ 9 ใน 10

3)              นักเรียนจะต้องสอบได้กี่คะแนนจึงจะมีผู้สอบได้คะแนนน้อยกว่าอยู่ 3 ใน 4