TOEIC Grammar รู้จักการใช้ Causative Form - have something done, have someone do

โดย PornpanAcademy
www.pornpanacademy.com


           ในภาษาอังกฤษจะมีประโยคแบบพิเศษอยู่แบบหนึ่ง ซึ่งประธานของประโยคไม่ได้เป็นคนทำการกระทำนั้นด้วยตัวเอง แต่ให้บุคคลอื่นทำการกระทำต่างๆ ให้ตัวเอง เช่น หากเราจะไปตัดผม (โดยให้ช่างตัดผมตัดให้) เราจะไม่สามารถพูดว่า I will cut my hair. ได้ เพราะคนฟังจะเข้าใจผิดว่าเราจะทำการตัดผมของเราด้วยตัวเราเอง

           นี่เป็นที่มาของการนำประโยค causative form มาใช้ ซึ่งมีหลักให้ท่องง่ายๆ คือ have something done และ have someone do something

1) have something done 
           ใช้บอกว่าประธานให้คนอื่นทำอะไรให้ แต่ไม่ได้บอกว่าบุคคลนั้นเป็นใคร เช่น

           I will have the house renovated soon. (ฉันจะให้บุคคลอื่นปรับปรุงบ้านให้ใหม่เร็วๆ นี้)
           He is having his car cleaned.  (เขากำลังให้บุคคลอื่นล้างรถให้)
           She had the broken windows fixed. (ในอดีตเธอได้ให้บุคคลอื่นซ่อมหน้าต่างที่พังให้)
           * ใช้ get แทน have ได้ทั้งหมด

           จะเห็นได้ว่ากริยาแท้ในประโยคเหล่านี้คือ have มันจึงสามารถถูกผันได้ ส่วน done ก็คือกริยาไม่แท้ในรูป past participle (ช่อง 3) ซึ่งจะคงรูปอยู่อย่างนี้ตลอด

2) have someone do something 
           ใช้บอกว่าประธานให้คนอื่นทำอะไรให้ โดยระบุว่าบุคคลนั้นเป็นใคร เช่น

           I will have him renovate my house. (ฉันจะให้เขาปรับปรุงบ้านให้ใหม่)
           He is having his friend clean his car. (เขากำลังให้เพื่อนของเขาล้างรถให้)
           She had the maintenance staff fix the broken windows. (ในอดีตเธอได้ให้เจ้าหน้าที่ซ่อมแซมซ่อมหน้าต่างที่พังให้)
           *ใช้ let แทน have ได้
           *ใช้ make แทน have ได้แต่ความหมายจะกลายเป็นบังคับให้ใครทำอะไรให้

           จะเห็นได้ว่ากริยาแท้ในประโยคเหล่านี้คือ have มันจึงสามารถถูกผันได้ ส่วน do ก็คือกริยาไม่แท้ในรูป infinitive (ช่อง 1) ซึ่งจะคงรูปอยู่อย่างนี้ตลอด

           กริยาที่เหลือ ไม่ว่าจะเป็น command / ask / persuade / order / request / get หรือคำขอคำสั่งต่างๆ ต้องตามด้วย someone to do something เสมอ เช่น

           I will get him to renovate my house.
           He is ordering his friend to clean his car.
           She asked the maintenance staff to fix the broken windows.

ตัวอย่างข้อสอบที่เจอใน TOEIC

1) The president had her travel agent _______ the reservation.
           A) made
           B) has made
           C) makes
           D) make

           ตอบข้อ D) เพราะนี่คือรูปประโยค have someone do

2) The manager got his staff ______ last weekend.
           A) to work
           B) was working
           C) work
           D) worked

           ตอบข้อ A) เพราะนี่คือรูปประโยค have someone do เพียงแต่กริยาแท้ที่ใช้ไม่ใช่ have/make/let ดังนั้นจึงต้องเป็น someone to do นั่นเอง

3) Before the conference started, the police had the convention center _____.
           A) cleared
           B) clearing
           C) clear
           D) to clear

           ตอบข้อ A) เพราะนี่คือรูปประโยค have something done