แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่

แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่    
          ในปี พ.ศ. 2458 นักอุตุนิยมวิทยาชาวเยอรมัน ชื่อ ดร.อัลเฟรด   เวแกเนอร์ (Dr.Alfred   Wegener) ได้ตั้งสมมติฐานว่าพื้นแผ่นดินทั้งหมดบนโลกแต่เดิมเป็นแผ่นดินผืนเดียวกัน   เรียกว่า พันเจีย (Pangaea) ซึ่งเป็นภาษากรีก แปลว่า แผ่นดินทั้งหมด  ดังภาพ 2.1ก ต่อมาประมาณ 200 ล้านปีที่แล้ว   พันเจียเริ่มแยกออกเป็นทวีปใหญ่ 2 ทวีป คือ ลอเรเซีย ทางตอนเหนือ และ กอนด์วานา ทางตอนใต้ดังภาพ 2.1ข    โดยทวีปทางตอนใต้จะแตกและเคลื่อนที่แยกจากกันเป็นอินเดีย อเมริกาใต้ และแอฟริกา  ในขณะที่ออสเตรเลียยังคงเป็นส่วนหนึ่งของกอนด์วานา   จนเมื่อประมาณ 65 ล้านปีที่ผ่านมา   มหาสมุทรแอตแลนติกแยกตัวออกกว้างขึ้นทำให้แอฟริกาเคลื่อนที่ห่างออกไปจากอเมริกาใต้   แต่ออสเตรเลียยังคงเชื่อมอยู่แอนตาร์กาติกา   และอเมริกาเหนือกับยุโรปก็ยังคงต่อเนื่องกันดังภาพ 2.1ค   ต่อมามหาสมุทรแอตแลนติกขยายกว้างขึ้นอีก   อเมริกาเหนือและยุโรปจึงแยกจากัน   อเมริกาเหนือโค้งเว้าเข้าเชื่อมกับอเมริกาใต้   ออสเตรเลียออสเตรเลียก็แยกออกจากแอนตาร์กติกา   และอินเดียได้เคลื่อนไปชนกับเอเชียจนเกิดเป็นภูเขาหิมาลัยซึ่งทำให้เกิดแผ่นดินและมหาสมุทรดังที่เป้นอยู่ในปัจจุบัน
 


ดร.อัลเฟรด   เวแกเนอร์นักอุตุนิยมวิทยาชาวเยอรมัน


-    อะไรคือหลักฐานและข้อมูลที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อในทฤษฎีการแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาคและคำอธิบายดังกล่าวข้างบน
 


ภาพ 2.1 ขั้นตอนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคจากอดีตถึงปัจจุบัน