พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี

พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
           นักเรียนอธิบายได้หรือไม่ว่า   พลังงานที่ร่างกายได้จากการย่อยสลายโมเลกุลของสารอาหาร  หรือพลังงานจำนวนมากที่ได้จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงเกิดขึ้นได้อย่างไร   และในทุกปฏิกิริยาเคมีจะมีพลังงานเกิดขึ้นหรือไม่


 


           เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานของสารที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเสมอ   ซึ่งบางปฏิกิริยาสังเกตได้ชัดเจน   เช่น ปฏิกิริยาที่ 2 และ 4 ในกิจกรรม 4.1   นักเรียนสังเกตหรือไม่ว่า ปฏิกิริยาการเผาไหม้ระหว่างแก๊สหุงต้มหรือเชื้อเพลิงต่างๆ กับออกซิเจนในอากาศจะเกิดได้    เราต้องจุดไฟก่อนในขั้นเริ่มต้นเพราะเหตุใด

 
พลังงานความร้อนที่แสงเกิดจากการเผาไหม้


           ปฏิกิริยาหลายชนิด เช่นปฏิกิริยาระหว่างแก๊ส O2 กับ  H2 ปฏิกิริยาการเผาไห้มของแก๊สหุงต้มและเชื้อเพลิงอื่นๆ   ถ้าปล่อยให้เกิดเองที่อุณหภูมิห้องปกติจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง   เพราะพลังงานที่จะต้องใช้เพื่อทำให้เกิดปฏิกิริยายังไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง   ดังนั้นขณะเริ่มต้นปฏิกิริยาต้องให้พลังงานความร้อนจำนวนหนึ่งเข้าไปก่อน   เพื่อกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยา   หลังจากปฏิกิริยาเกิดแล้วจะให้ความร้อนออกมามากกว่าที่ได้รับเข้าไป   ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแล้วให้พลังงานความร้อนออกมาเรียกว่า ปฏิกิริยาคายความร้อน (exothermic reaction) ส่วนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแล้วดูดความร้อนจากสิ่งแวดล้อมทำให้สภาพแวดล้อมมีอุณหภูมิลดลง   เรียกว่า ปฏิกิริยาดูดความร้อน (endothermic reaction) เช่น ปฏิกิริยาที่ 2 ในกิจกรรม 4.1
 


พลังงานแสงและสีที่เกิดจากดอกไม้ไฟ

-    ยกตัวอย่างปฏิกิริยาที่พบเห็นในชีวิตประจำวันที่จัดเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนหรือคายความร้อน