พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์

พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์
           พอลิเมอร์   คือสารประกอบที่โมเลกุลมีขนาดใหญ่มาก   เกิดจากโมเลกุลเดี่ยวจำนวนตั้งแต่หลายพันจนถึงหลายหมื่นโมเลกุลมายึดต่อกัยด้วยพันธะเคมี   แต่ละโมเลกุลเดี่ยวหรือหน่วยย่อยเรียกว่า มอนอเมอร์ พอลิเมอร์บางชนิดประกอบด้วยมอนอเมอร์ชนิดเดียวเหมือนกันหมด   แต่บางชนิดมีมอนอเมอร์หลายชนิด   พอลิเมอร์ที่นักเรียนรู้จักได้แก่ แป้ง เซลลูโลส โปรตีน และกรดนิวคลีอิก   ซึ่งนักเรียนได้ศึกษามาแล้วในบทที่ 1 พอลิเมอร์เหล่านี้   เป็นสารชีวโมเลกุลที่เกิดขึ้นและมีอยู่ในรูปธรรมชาติจึงจัดเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติ   พอลิเมอร์ธรรมชาติที่สำคัญอีกชนิดหนึ่ง คือยางพารา เพราะเป็นสินค้าเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย

 


 
ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพอลิเมอร์ธรรมชาติ


           มนุษย์สามารถสังเคราะห์พอลิเมอร์ได้   โดยนำสารมอนอเมอร์มาทำปฏิกิริยาเคมีภายใต้สภาวะที่เหมาะสม   มอนอเมอร์เหล่านั้นจะต่อกันเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ เรียกว่า พอลิเมอร์สังเคราะห์ ได้แก่ เส้นใยสังเคราะห์ และพลาสติก เป็นต้น กระบวนการพอลิเมอร์เรีกยว่าการเกิดพอลิเมอร์ (polymerization)

-   มอนอเมอร์และพอลิเมอร์ต่างกันอย่างไร
-   นักเรียนเห็นแล้วว่า   พอลิเมอร์ธรรมชาติมีอยู่เป็นจำนวนมากแล้ว   เหตุใดมนุษย์จึงพยายามหาวิธีสังเคราะห์พอลิเมอร์ขึ้นมาอีก