ข้อสอบเอ็นทรานซ์ วิทยาศาสตร์ กายภาพชีวภาพ ครั้งที่ 2 / 2547 ตุลาคม 2547 เรื่องที่ 1-5

วิชา : วิทย์กายภาพ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 50 ข้อ ผู้เข้าชม : 3,459 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  มหาสมุทรบริเวณซีกโลกเหนือมีกระแสน้ำที่สำคัญ 2 สาย คือ กระแสน้ำ A ไหลไปทางเหนือ และ B ไหลไปทางทิศใต้ ข้อใดถูก
 
กระแสน้ำสองสายนี้เป็นกระแสน้ำอุ่น
กระแสน้ำสองสายนี้เป็นกระแสน้ำเย็น
A เป็นกระแสน้ำอุ่น แต่ B เป็นกระแสน้ำเย็น
A เป็นกระแสน้ำเย็น แต่ B เป็นกระแสน้ำอุ่น
2 )  จากการทดลองอบพริกชี้ฟ้าโดยใช้กล่องอบแห้ง และแผ่นตะแกรงลวด ได้ผลดังนี้
ก. อุณหภูมิในกล่องอบแห้งเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนอุณหภูมิที่แผ่นตะแกรงลวดมีเพิ่มและลด
ข. อุณหภูมิที่แผ่นตะแกรงลวดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนอุณหภูมิในกล่องอบแห้งมีเพิ่มหรือลด
ค. ความชื้นจากพริกระบายออกจากกล่องทางรูที่เจาะไว้ ส่วนความชื้นจากพริกบนแผ่นตะแกรงลวดถ่ายเทให้กับอากาศที่อยู่รอบ ๆ
ง. น้ำหนักพริกบนแผ่นตะแกรงลวดน้อยกว่าน้ำหนักพริกในกล่องอบแห้ง
จ. กล่องอบแห้งมีประสิทธิภาพมากกว่าน้ำหนักพริกในกล่องอบแห้ง
ข้อใดเรียงลำดับผลการทดลองได้ถูกต้อง
 
ก ค และ ง
ข ค และ จ
ก ค และ จ
ข ค และ ง
3 )  ข้อใดไม่มีการสะสมพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปของพลังงานเคมี
 
พืช
ถ่านหิน
แก๊สธรรมชาติ
เซลล์สุริยะ
4 )  ถ้าน้ำมันดิบประกอบด้วยสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ดังตาราง

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน

จำนวนอะตอมคาร์บอนในหนึ่งโมเลกุล

จุดหลอมเหลว (^oC)

จุดเดือด (^oC)

M


N


O


P

15


12


8


2

109


100


45


-5

305


230


78


25


เมื่อนำน้ำมันดิบมากกลั่นลำดับส่วน จะได้สารใดออกมาเป็นลำดับแรก และมีสถานะตามข้อใด ณ อุณหภูมิ 30 ^oC
 
P, สถานะแก๊ส
O, สถานะของเหลว
N, สถานะของเหลว
M , สถานะแก๊ส
5 )  แก๊สธรรมชาติมักพบในช่องว่างของหินชนิดใด และมีการเรียงตัวตามข้อใด
 
หินอัคนี, อยู่ในน้ำมันดิบกับน้ำ
หินตะกอน, อยู่ชั้นบนเหนือน้ำมันดิบและน้ำ
หินแปร, อยู่ชั้นบนเหนือน้ำและน้ำมันดิบ
หินทุกชนิด, อยู่ระหว่างน้ำมันดิบกับน้ำ
6 )  เหตุใดจึงยังไม่กลั่นน้ำมันจากหินน้ำมันมาใช้เป็นเชื้อเพลิง
ก. มีต้นทุนการผลิตสูงกว่าการกลั่นปิโตรเลียม
ข. น้ำมันที่กลั่นได้มีคุณภาพต่ำ
ค. ให้สารทาร์ซึ่งมีโทษต่อระบบหายใจ
ง. ต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงเพื่อสกัดน้ำมัน
 
ก และ ข
ข และ ค
ค และ ง
ง และ ก
7 )  วิธีการข้อใดเป็นการเผาถ่านไม้อย่างถูกต้อง
 
เผาในอากาศให้เกิดการเผาไหม้อย่างรวดเร็ว
เผาในอากาศและเกิดการเผาไหม้อย่างค่อยเป็นค่อยไป
เผาในที่อับอากาศและให้เกิดการเผาไหม้อย่างรวดเร็ว
เผาในที่อับอากาศและเกิดการเผาไหม้อย่างค่อยเป็นค่อยไป
8 )  จากตาราง แสดงจำนวนโปรตอนและจำนวนนิวตรอนของอะตอมของธาตุ A และ Bชนิดอะตอม

จำนวนโปรตอน

จำนวนนิวตรอน

ธาตุ A


ธาตุ B

90


94

148


142


ข้อใดถูก
 
ธาตุ A มีเลขมวล 148 เลขอะตอม 90
ธาตุ B มีเลขมวล 236 เลขอะตอม 142
ธาตุ A มีเลขมวล 238 เลขอะตอม 58
ธาตุ B มีเลขมวล 236 เลขอะตอม 94
9 )  ในการทดลองพบว่า รังสีจากธาตุกัมมันตรังสีสามารถทะลุกระดาษหนาและเมื่อผ่านสนามไฟฟ้ามีการเบนเข้าหาขั้วบวก รังสีนี้ควรเป็นรังสีชนิดใด
 
บีตา
แอลฟา
แกมมา
นิวตรอน
10 )  ธาตุกัมมันตรังสี A มวล 400 กรัม ใช้เวลา 2 ชั่วโมงครึ่ง เหลือเพียง 12.5 กรัม ธาตุกัมมันตรังสี B มวล 80 กรัม ใช้เวลา 1 ชั่วโมง เหลือเพียง 20 กรัม ข้อใดถูก
 
ธาตุ A มีค่าครึ่งชีวิตยาวกว่า B
ธาตุ A มีค่าครึ่งชีวิตสั้นกว่า B
ธาตุ A มีค่าครึ่งชีวิตเท่ากับ B
ธาตุ A และธาตุ B สลายตัวหมดในเวลา 1 ปี
11 )  แสงในข้อใดเมื่อผ่านปริซึมแล้วจะให้แถบสเปกตรัมของแสง
 
12 )  เมื่อให้แสงเดินทางจากตัวกลาง ก ไปยังตัวกลาง ข มุมตกกระทบและมุมหักเหเป็นไปตามตาราง

มุมตกกระทบ

มุมหักเห

0 องศา


15 องศา


30 องศา


45องศา

0 องศา


21 องศา


45 องศา


90 องศา


ข้อใดถูก
 
ถ้ามุมตกกระทบ 0 องศา แสงไม่สามารถเดินทางจากตัวกลาง ก ไปยังตัวกลาง ข
ถ้ามุมตกกระทบมากกว่า 45 องศา แสงไม่สามารถเดินทางจากตัวกลาง ก ไปยังตัวกลาง ข
ถ้ามุมตกกระทบ 0 องศา แสงไม่สามารถเดินทางจากตัวกลาง ข ไปยังตัวกลาง ก
ถ้ามุมตกกระทบมากกว่า 45 องศา แสงไม่สามารถเดินทางจากตัวกลาง ข ไปยังตัวกลาง ก
13 )  เหตุใดคนที่อยู่ชายฝั่งทะเล จึงมองเห็นภาพเรือใบกลับหัวลอยอยู่ในท้องน้ำ
 
อากาศบริเวณใกล้ ๆ วัตถุมีอุณหภูมิสูงกว่าที่อยู่เหนือขึ้นไป
อากาศบริเวณใกล้ ๆ วัตถุมีอุณหภูมิต่ำกว่าบริเวณที่อยู่เหนือขึ้นไป
อากาศบริเวณใกล้ ๆ วัตถุมีค่าดัชนีหักเหน้อยกว่าบริเวณที่อยู่เหนือขึ้นไป
อากาศบริเวณใกล้ ๆ วัตถุได้รับความร้อนจะขยายตัว และลอยสูงขึ้นไป
14 )  ในการทดลองมองภาพจากเลนส์นูน ข้อใดจะได้ภาพหัวกลับขนาดเล็กกว่าวัตถุ
 ผู้ทดลอง

ความยาวโฟกัส


(เซนติเมตร)

ระยะวัตถุ


(เซนติเมตร)

A

10

15B

15

12C

13

18D

8

20

15 )  ข้อใดผิด
 
เลนส์ของกล้องถ่ายรูปไม่จำเป็นต้องเป็นเลนส์นูนเพียงอย่างเดียว
เอฟ-นัมเบอร์ของกล้องถ่ายรูปสัมพันธ์กับไดอะแฟรม
ชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูปมีหน้าที่ควบคุมปริมาณแสงที่ผ่านเข้าไปยังฟิล์ม
ในกล้องถ่ายรูปอย่างง่ายที่ใช้ทดลองสิ่งที่ทำหน้าที่แทนฟิล์ม คือ กระดาษแอมโมเนีย
16 )  เลนส์ในข้อใดเมื่อใช้แสงขนาดผ่านเลนส์แล้วจะไม่ไปรวมกันที่จุดโฟกัสชองเลนส์
 
17 )  เมื่อฉายแสงจากหลอด 3 หลอด ลงบนฉากจะได้แสงขาวและต่อมาทำการทดลองได้ผลดังตาราง

หลอดที่ 1

หลอดที่ 2

หลอดที่ 3

สีของแสงบนฉาก

ปิด


เปิด


เปิด

เปิด


ปิด


เปิด

เปิด


เปิด


ปิด

ม่วง


เหลือง


เขียว


แสงจากหลอดที่ 1, 2 และ 3 เป็นแสงสีใดตามลำดับ
 
แดง เขียว และน้ำเงิน
เขียว แดง และน้ำเงิน
น้ำเงิน แดง และเขียว
เขียว น้ำเงิน และแดง
18 )  ถ้ามองลูกบอลที่มีสีเหลืองเมื่อวางอยู่กลางแจ้งผ่านแผ่นกรองแสงสีแดง จะเห็นลูกบอลเป็นสีตามข้อใด
 
แดง
เหลือง
เขียว
ขาว
19 )  บริเวณใดในรูปใช้ปรับเลนส์ตาให้หนาบาง และบริเวณใดมีเซลล์รูปกรวยหนาแน่นที่สุด
 
1 และ 6
4 และ 7
2 และ 8
3 และ 9
20 )  ชายคนหนึ่งตาบอดสีขาวจ้องมองแสงสีแดงเข้มเป็นเวลานาน ๆ หลังจากนั้นเปลี่ยนไปมองผนังสีขาวทันที เขาจะมองเห็นผนังเป็นสีตามข้อใด
 
แดง
ดำ
ขาว
น้ำเงิน
21 )  วัตถุในข้อใดเมื่อนำมากั้นหลอดไฟในกล่องแสง แล้วทำให้เห็นไส้หลอดไฟไม่ชัดเจน
 
กระจกเงา
กระดาษปกแข็ง
แปรงลบกระดาน
กระดาษชุบน้ำมันพืช
22 )  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นสีของวัตถุทึบแสง
 
ตัวสีในวัตถุ
การผสมแสงสีของวัตถุ
การสะท้อนแสงสีของวัตถุ
การกระจายแสงสีของวัตถุ
23 )  เมื่อมองแสงขาวโดยผ่านแผ่นกรองแสงสีเขียว สีแดง และสีน้ำเงินที่ซ้อนทับกันจะมองเห็นเป็นสีตามข้อใด
 
ดำ
เขียว
แดง
น้ำเงิน
24 )  การทดลองวัดอุณหภูมิของกระดาษสี ให้ผลตารางกระดาษสี

อุณหภูมิในที่ร่ม (^oC)

อุณหภูมิเมื่ออยู่กลางแดด


เป็นเวลา 5 นาที (^oC)

A


B


C


D

27.0


28.0


27.5


28.0

34.0


37.0


36.0


35.0


ข้อสรุปใดถูก
 
กระดาษสี D มีสีเข้มกว่า A
กระดาษสี B มีผิวเรียบกว่า C
กระดาษสี D สะท้อนแสงดีกว่า B
กระดาษสี A ดูดกลืนแสงได้น้อยที่สุด
25 )  ถ้าถ่ายภาพดอกไม้สีเหลืองปักอยู่ในแจกันสีแดงด้วยฟิล์มเนกาตีฟ ภาพปรากฏบนฟิล์มจะเป็นข้อใด
 
ดอกไม้สีน้ำเงิน
ดอกไม้สีเหลือง แจกันสีแดง
ดอกไม้สีเขียว แจกันสีน้ำเงิน
ดอกไม้สีแดง แจกันสีเหลือง
26 )  ข้อใดเป็นหน้าที่ของพอลิเมอร์ในฟิล์มสี
 
ให้สารไวแสงยึดเกาะ
ลดการเกิดไฟฟ้าสถิต
ป้องกันไม่ให้ฟิล์มโค้งงอ
ป้องกันไม่ให้สารไวแสงทำปฏิกิริยากัน
27 )  สารสีในธรรมชาติในข้อใดละลายน้ำได้และไม่สลายตัวเมื่อได้รับความร้อน
 
อินดิโกติน
คลอโรฟีลล์
แคโรทีนอยด์
แอนโทไซยานิน
28 )  จากการทดลองแยกสีจากปากกาเคมีสีแดงโดยวิธีโครมาโทกราฟี สามารถแยกสีได้ 3 สี ดังนี้

สีที่เป็นส่วนประกอบ

ระยะห่างจากจุดกำเนิด


(เซนติเมตร)

เหลือง


ส้ม


ชมพู

3.8


3.4


3.9


ข้อสรุปใดถูก
ก. สีจากปากกาเคมีประกอบด้วยตัวสีหลายสี
ข. ตัวสีแต่ละสีมีอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ไม่เท่ากัน
ค. สีส้มละลายน้ำได้ดีที่สุด
 
ก และ ข
ข และ ค
ค และ ง
ง และ ก
29 )  ข้อใดเป็นสมบัติของผงสีเคลือบผิว
ก. มีความแข็ง
ข. ละลายในตัวทำละลาย
ค. ไม่ละลายในตัวยึดเกาะ
ง. เกาะติดแน่นกับพื้นดิน
 
ก และ ข
ข และ ค
ค และ ง
ง และ ก
30 )  ข้อใดผิด
 
ผ้าที่จะนำมาย้อมสีต้องทำความสะอาดแล้วทำให้เปียกทั่วผืน
ผ้าสีอ่อนที่จะนำมาย่อมสีควรฟอกขาวด้วยสารเคมีก่น
การใส่สารโซเดียมคลอไรด์ช่วยให้เส้นใยดูดซับสีย้อมได้ดี
การแช่ผ้าในมอร์แดนต์จะช่วยให้สีย้อมติดเส้นใยได้ดี
31 )  ในการทดลองวัดกระแสไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะ ได้ผลดังตาราง


แหล่งกำเนิดแสง

ระยะห่างจากแหล่งกำเนิดแสง (เซนติเมตร)

กระแสที่อ่านได้ (มิลลิแอมแปร์, mA)

 

เมื่อเปิดให้แสงเข้า

เมื่อกั้นแสง

ดวงอาทิตย์

ไกลมาก ๆ

0.15

0.0

หลอดไฟ

5


20


100

0.4


A


0.0

0.0


0.0


B


A และB ควรเป็นข้อใดตามลำดับ
 
0.5 mA และ 0.0 mA
0.0 mA และ 0.5 mA
0.3 mA และ 0.0 mA
0.0 mA และ 0.3 mA
32 )  ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ต้องมีการสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำเป็นอ่างขนาดใหญ่เพื่อเหตุใด
ก. เพื่อให้มีน้ำปริมาณมากพอที่จะผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง
ข. เพื่อให้น้ำมีพลังงานจลน์ในการหมุนกังหัน
ค. เพื่อให้น้ำเป็นตัวระบายความร้อนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ง. เพื่อให้มีน้ำปริมาณมากพอในการกลายเป็นไอน้ำไปหมุนกังหัน
 
ก และ ข
ข และ ค
ค และ ง
ง และ ก
33 )  ไอน้ำที่นำไปหมุนกังหันไอน้ำในโรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมได้รับพลังงานความร้อนจากข้อใด
 
ไอเสีย
พลังน้ำ
เชื้อเพลิง
ระบบน้ำหล่อเย็น
34 )  ในการทดลองเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้าได้ผลดังตารางจำนวนรอบของ


ขดลวดปฐมภูมิ

จำนวนรอบของ


ขดลวดทุติยภูมิ

การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้เมื่อต่อขด


ลวดปฐมภูมิกับกระแสสลับ 3 โวลต์

100


200


200

100


A


B

หลอดไฟสว่าง


หลอดไฟสว่างน้อยลง


หลอดไฟสว่างมากขึ้น


A และ B ควรเป็นข้อใดตามลำดับ
 
A มากกว่า 200 และ B มากกว่า 200
A น้อยกว่า 200 และ B มากว่า 200
A มากกว่า 200 และ B น้อยกว่า 200
A น้อยกว่า 200 และ B น้อยกว่า 200
35 )  โลหะในข้อใดเหมาะที่จะนำมาใช้ทำฟิวส์ในวงจรไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า

ชนิดโลหะ

จุดหลอมเหลว (^oC)

A


B


C


D

-40


50


800


900

 
A
B
C
D
36 )  จากวงจรดังรูป ถ้าต้องการให้หลอดไฟสว่างเพียง 2 ดวง ต้องเปิดสวิตช์ในวงจรกี่ตัว
 
1 ตัว
2 ตัว
3 ตัว
4 ตัว
37 )  บ้าน 2 ชั้นหลังหนึ่ง ชั้นล่างมีห้องครัว ขณะประกอบอาหารโดยใช้เตาอบไฟฟ้าและเตาอบไมโครเวฟพร้อมกัน ทำให้ไฟดับ ควรแก้ไขอุปกรณ์ในข้อใด
 
สะพานไฟรวม
ฟิวส์กระเบื้อง
สะพานไฟย่อยใช้ล่าง
สะพานไฟย่อยใช้บน
38 )  ฟิวส์ที่มีขนาด 24 V 30A ควรใช้หลอดไฟที่มีขนาดตามข้อใด
 
36 โวลต์ 30 แอมแปร์
28 โวลต์ 15 แอมแปร์
24. โวลต์ 45 แอมแปร์
20 โวลต์ 15 แอมแปร์
39 )  ในวงจรของหลอดวาวแสง ดังรูป เมื่อเปิดสวิตช์ S และ S จนหลอดวาวแสงสว่างทั่วหลอด แล้วปิดสวิตช์ S จะเกิดผลตามข้อใด
 
ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
แสงสว่างค่อย ๆ ดับลง
แสงสว่างกะพริบแล้วดับลง
แสงสว่างเกิดบริเวณปลายหลอดเท่านั้น
40 )  ข้อใดเป็นขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ถูกไฟฟ้าดูดได้ถูกต้อง
 
แยกผู้ป่วยออกจากวงจรไฟฟ้า -----> ตัดกระแสไฟฟ้า -----> ปฐมพยาบาล -----> นำส่งแพทย์
แยกผู้ป่วยออกจากวงจรไฟฟ้า -----> ปฐมพยาบาล-----> ตัดกระแสไฟฟ้า -----> นำส่งแพทย์
ตัดกระแสไฟฟ้า -----> แยกผู้ป่วยออกจากวงจรไฟฟ้า -----> ปฐมพยาบาล -----> นำส่งแพทย์
ตัดกระแสไฟฟ้า -----> ปฐมพยาบาล -----> แยกผู้ป่วยออกจากวงจรไฟฟ้า -----> นำส่งแพทย์
41 )  จากรูป แสดงระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนื่องจากการสะบัดของลวดสปริงในเวลา 1 นาที คลื่นในข้อใดมีความยาวคลื่นมากที่สุดและมีความถี่สูงสุด ตามลำดับ
 
ก และ ข
ข และ ค
ค และ ง
ง และ ก
42 )  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของรังสีอินฟราเรด
 
ใช้อบสีรถยนต์ที่พ่นแล้ว
รักษาโรคผิวหนังบางชนิด
รักษาอาการบาดเจ็บเนื่องจากกล้ามเนื้อแพลง
หารอยรั่วของท่อส่งของ ของเหลวและแก๊สที่อยู่ใต้ดิน
43 )  ข้อใดเป็นการเรียงลำดับความสามารถในการกั้นรังสีเอกซ์จากมากไปน้อยของวัสดุทั้ง 3 ชนิด ที่มีขนาดเท่ากันได้ถูกต้อง
 
อะลูมิเนียม ตะกั่ว ทองคำ
ตะกั่ว ทองคำ อะลูมิเนียม
ทองคำ ตะกั่ว อะลูมิเนียม
อะลูมิเนียม ทองคำ ตะกั่ว
44 )  รังสีเอกซ์ไม่สามารถวินิจฉัยโรคในข้อใด
 
วัณโรค
เนื้องอก
กระดูกอ่อน
กระเพาะอาหารเป็นแผล
45 )  ชิ้นส่วนในข้อใดทำให้เครื่องรับวิทยุอย่างง่ายมีเสียงดังเพิ่มขึ้น
 
ตัวเก็บประจุ
ตัวต้านทาน
ตัวทรานซิสเตอร์
ขดลวดพันรอบแกนเฟอร์ไรต์
46 )  ข้อใดกล่าวถึงการทำงานของเครื่องตรวจสอบความเข้มของภาพในการส่งโทรภาพได้ถูกต้อง
 
สามารถบอกความแตกต่างของสีได้
ให้ความสว่างของหลอดตามความเข้มของภาพ
เปลี่ยนความเข้มของภาพให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า
เปลี่ยนความเข้มของภาพให้เป็นความต้านทานไฟฟ้า
47 )  คลื่นในข้อใดใช้ในระบบเรดาร์
 
วิทยุ
อินฟราเรด
ไมโครเวฟ
อัตราไวโอเลต
48 )  การโทรศัพท์ทางไกลข้ามทวีปในปัจจุบันใช้ระบบในข้อใด
 
ระบบคลื่นวิทยุ
ระบบไมโครเวฟ
ระบบสายเชื่อมโยงที่เป็นโลหะ
ระบบสายเชื่อมโยงที่เป็นเส้นใยแสง
49 )  ข้อใดกล่าวถึงหน้าที่ของสถานีทวนสัญญาณได้ถูกต้อง
 
ทบทวนสัญญาณที่รับให้มีความถูกต้องมากขึ้น
ตรวจสอบสัญญาณที่รับและส่งกลับไปยังสถานี
ขยายสัญญาณที่รับให้มีความเข้มมากขึ้นก่อนส่งต่อ
แยกสัญญาณที่รับออกเป็นสัญญาณไฟฟ้าและคลื่นพาหะ
50 )  โทรคมนาคม เป็นการสื่อสารที่ใช้คลื่นอะไรเป็นพาหะ
 
คลื่นวิทยุ
คลื่นไมโครเวฟ
คลื่นอินฟราเรด
คลื่นอัตราไวโอเลต