ข้อสอบเอ็นทรานซ์ วิทยาศาสตร์ กายภาพชีวภาพ ครั้งที่ 2 / 2544 ตุลาคม 2544 เรื่องที่ 1-5

วิชา : วิทย์กายภาพ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 50 ข้อ ผู้เข้าชม : 3,426 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  ปรากฏการใดไม่ได้เกิดจากอิทธิพลของแสงอาทิตย์
 
น้ำขึ้นน้ำลง
ลมบกลมทะเล
กระแสน้ำในมหาสมุทร
การพังทลายของผิวโลก
2 )  การทำงานของเตาสุริยะ เหมือนการทำงานของอุปกรณ์ใด
 
เลนส์นูน
เลนส์เว้า
กระจกนูน
เซลล์สุริยะ
3 )  สารเคมีใด จะเกิดปฏิกิริยาทั้งหมดเมื่อถูกแสงสว่าง
 
โอโดรเจนเปอร์ออกไซด์ --- ซิลเวอร์โบรไมด์ --- โซเดียมครอไรด์
เฟอริกแอมโมเนียมซิเตรต ---วิตามินซี --- โซเดียมคลอไรด์
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ --- ซิลเวอร์โบรไมด์ --- โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต --- โพแทสเซียมเฮกซาไซยาโนเฟอเรต --- วิตามินซี
4 )  เมื่อนำน้ำมันดิบมากลั่นลำดับส่วน สารที่กลั่นได้เป็นไปตามข้อใดตามลำดับ
 
ก๊าซ // น้ำมันเบนซิน // น้ำมันก๊าด
น้ำมันดีเซล // น้ำมันก๊าด // น้ำมันเบนซิน
น้ำมันก๊าด // น้ำมันเบนซิน // น้ำมันดีเซล
น้ำมันดีเซล // น้ำมันหล่อลื่น // น้ำมันเตาใส
5 ) 
น้ำมันเบนซินประเภทใดที่ราคาไม่แพงและไม่ทำให้เครื่องยนต์กระตุก
ก. เบนซินที่มีค่าออกเทนต่ำ ข. เบนซิลที่มีสารตะกั่ว
ค. เบนซินที่มีเอม ที บี อี ง. เบนซินที่มีเฮปเทนต่ำ
ข้อใดถูก
 
ข้อ ก และ ข้อ ข
ข้อ ข และ ข้อ ค
ข้อ ค และ ข้อ ง
ข้อ ง และ ข้อ ก
6 )  ค่าความร้อนที่ได้จากถ่านหินชนิดต่าง ๆ แสดงดังตาราง

ชนิดของถ่านหิน
ความร้อน (กิโลจูลต่อกรัม)
แอนทราไซต์
35
บิูทูมินัส
30
ลิกไนต์
25

ถ้าต้องการต้มน้ำกาหนึ่งให้เดือดโดยต้องใช้พลังงานทั้งสิ้น 14,000 จูล จะต้องใช้ถ่านหินชนิดใด ปริมาณกี่กรัม จึงจะต้มน้ำกานี้ให้เดือดพอดี
 
แอนทราไซต์ 0.40 กรัม
บิทูมินัส 0.50 กรัม
ลิกไนต์ 0.60 กรัม
แอนทราไซต์ 0.10 กรัม และบิทูมินัส 0.20 กรัม
7 )  ข้อใดไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากทาร์
 
อะซีโตน
เมทานอล
กรดแอซิติก
เอทานอล
8 )  ข้อใดผิด
 
ไอโซโทปของธาตุใด ๆ มีสมบัติเป็นกลางทางไฟฟ้า
ไฮโซโทปของธาตุชนิดเดียวกันจะมีจำนวนโปรตรอนเท่ากัน
อะตรอมของธาตุชนิดเดียวกัน จำนวนโปรตรอนและอิเล็กตรอนไม่จำเป็นต้องเท่ากัน
ธาตุชนิดเดียวกันที่มีจำนวนนิวตรอนต่างกัน สมบัติทางเคมีของธาตุนั้นไม่แตกต่างกัน
9 )  ข้อใดไม่เป็นจริงในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
 
ใช้ธาตุหนักที่สุดในธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
การสอดแท่งแคดเมียมลงไปเป็นการควบคุมปฏิกิริยานิวเคลียร์
จำนวนอะตรอมที่เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์เท่ากับจำนวนนิวตรอนที่ยิงเข้าไป
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาฟิชชัน
10 )  แหล่งพลังงานทดแทนใดในประเทศไทยที่สามารถพัฒนาและนำมาใช้ได้ตลอดปีอย่างสม่ำเสมอ และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
 
ชีวมวล
ก๊าซชีวภาพ
ความร้อนใต้พิภพ
พลังงานแสงอาทิตย์
11 )  พิจารณาช่วงความยาวคลื่นของแสงสีดังตาราง

แสงสี
ช่วงความยาวคลื่น (นาโนเมตร)
ม่วง
380-425
เขียว
480-570
แสด
590-610

แสงที่มีความยาวคลื่น 470 นาโนเมตร มีสีอะไร
 
ส้ม
แดง
เหลือง
น้ำเงิน
12 )  ในการทดลองลำแสงตกกระทบทำมุม ดังรูป เมื่อ มีค่าเพิ่มขึ้น ข้อใดถูก
 
มุมสะท้อนเพิ่มขึ้น มุมหักเหลดลง
มุมสะท้อนเพิ่มขึ้น มุมหักเหเพิ่มขึ้น
มุมสะท้อนลดลง มุมหักเหเพิ่มขึ้น
มุมสะท้อนลดลง มุมหักเหลดลง
13 )  แสงขาวเมื่อผ่านปริซึมตัวหนึ่งดังรูป 1 ถ้าให้แสงขาวผ่านเข้าสู่กล่องดังรูป 2 พบว่า มีการกระจายของแสงดังรูป 2 ข้างในกล่องควรมีการจัดปริซึมตามรูปใด
 
14 )  ในช่วงเวลาหนึ่ง ตำบล ก และตำบล ข อยู่ในตำแหน่งดังรูป คนที่ตำบลทั้งสองเห็นท้องฟ้ามีสีต่างกัน เพราะเหตุใด
 
คนที่ตำบล ก เห็นแสงคลื่นสั้นมากกว่าแสงคลื่นยาว
คนที่ตำบล ก เห็นแสงคลื่นยาวมากกว่าแสงคลื่นสั้น
คนทั้งสองตำบลต่างรับแสงคลื่นสั้นที่กระเจิงมา แต่ที่ตำบล ก ได้รับมากกว่าตำบล ข
คนทั้งสองตำบลต่างรับแสงคลื่นยาวที่กระเจิงมา แต่ที่ตำบล ข ได้รับมากกว่าตำบล ก
15 )  จัดผ่านโพลารอยด์ A และ B ให้แกนของโพลารอยด์ 45 องศาต่อกัน ดังรูป เมื่อหมุมแผ่นโพลารอยด์ B ไป 2 รอบ จะมองเห็นแสงสว่างมากที่สุดกี่ครั้ง
 
2 ครั้ง
3 ครั้ง
4 ครั้ง
8 ครั้ง
16 ) 
ข้อใดถูก
ก. ในการถ่ายภาพขณะแสงสลัว ควรเปิดหน้ากล้องให้กว้างโดยใช้เอฟ-นัมเบอร์ที่มีค่ามากขึ้น
ข. ถ้าวัตถุมีการเคลื่อนที่เร็วควรปรับซัตเตอร์ให้มีตัวเลขน้อยลง
ค. เมื่อใช้ความเร็วชัตเตอร์ 60 แสงเข้ากล้องนานกว่าเมื่อใช้ความเร็วชัตเตอร์ 125
ง. ไดอะเฟรมขณะที่อยู่หมายเลข 8 มีหน้ากล้องแคบกว่าขณะที่อยู่หมายเลข 4
 
ข้อ ก และ ข้อ ข
ข้อ ข และ ข้อ ค
ข้อ ค และ ข้อ ง
ข้อ ง และ ข้อ ก
17 ) 
ในการผสมแสงสีบนฉากสีขาวโดยใช้หลอดไฟสีปฐมภูมิสามหลอด หมายเลข 1, 2 และ 3 ส่องไปที่ฉาก พบว่า
ก. เมื่อเปิดหลอด 1 พร้อมหลอด 2 ได้แสงสีเหลือง
ข. เมื่อเปิดหลอด 1 พร้อมหลอด 3 ได้แสงสีน้ำเงินเขียว
ค. เมื่อเปิดหลอด 2 พร้อมหลอด 3 ได้แสงสีม่วงแดง
หลอด 1, 2 และ 3 มีแสงสีตามลำดับตามข้อใด
 
เขียว แดง น้ำเงิน
เขียว น้ำเงิน แดง
แดง เขียว น้ำเงิน
แดง น้ำเงิน เขียว
18 ) 
เสื้อผ้าสีใดเมื่ออยู่ในแสงสีที่กำหนดจะปรากฏเป็นสีดำ
ก. แดงม่วงในแสงสีเหลือง
ข. น้ำเงินเขียวในแสงสีน้ำเงิน
ค. แดงม่วงในแสงสีเขียว
ง. น้ำเงินเขียวในแสงสีแดง
 
ข้อ ก และ ข้อ ข
ข้อ ข และ ข้อ ค
ข้อ ค และ ข้อ ง
ข้อ ง และ ข้อ ก
19 ) 
ข้อใดถูก
ก. เซลล์รูปกรวยจำแนกแสงสีเติมเต็มได้มีกว่าแสงสีปฐมภูมิ
ข. เซลล์รูปแท่งทำงานได้ดีในที่สว่างน้อย แต่ไม่ช่วยจำแนกแสงสี
ค. เมื่อมองวัตถุสีม่วงแดงนาน ๆ แล้วหันไปมองวัตถุสีน้ำเงินเขียวทันที จะเห็นวัตถุนั้นเป็นสีเขียว
ง. ความสามารถในการจำแนกแสงสีของเซลล์รับแสงรูปกรวยขึ้นกับช่วงเวลาที่มองแต่ไม่ขึ้นกับปริมาณแสงที่เข้าสู่นัยน์ตา
 
ข้อ ก และ ข้อ ข
ข้อ ข และ ข้อ ค
ข้อ ค และ ข้อ ง
ข้อ ง และ ข้อ ก
20 )  ชายคนหนึ่งมองวัตถุที่อยู่ใกล้กว่า 25 เซนติเมตร ได้ชัด แต่มองภาพไกล ๆ ไม่ชัด และเมื่อมองวงกลม เขากลับเห็นเป็นวงรีที่มีแนวดิ่งสั้นกว่าปกติ เขาควรใช้แว่นตาที่ทำด้วยเลนส์ชนิดใดจึงเห็นเป็นปกติ
 
นูน และ กาบกล้วย
นูน และกาบกล้วยชนิดเว้า
เว้า และกาบกล้วยชนิดนูน
เว้า และ กาบกล้วยชนิดเว้า
21 )  แสงเดินทางผ่านวัตถุ 3 ชนิด ดังรูป ถ้า C เป็นวัตถุโปร่งใส ข้อใดผิด
 
A เป็นวัตถุ-โปร่งใส // B เป็นวัตถุ-โปร่งแสง
A เป็นวัตถุ-โปร่งแสง // B เป็นวัตถุ-โปร่งแสง
A เป็นวัตถุ-โปร่งแสง // B เป็นวัตถุ-โปร่งใส
A เป็นวัตถุ-โปร่งใส // B เป็นวัตถุ-โปร่งใส
22 )  เมื่อนำแผ่นกรองแสงสี แดง เขียว น้ำเงิน และเหลือง ดูตัวอักษร T H A I จะเห็นเป็นสีต่าง ๆ ดังตารางถ้ามองด้วยตาเปล่าจะเห็นตัวอักษรแต่ละตัวมีสีอะไรตามลำดับ
แผ่นกรองแสงสี
สีที่มองเห็นบนอักษร
T
H
A
I
สีแดง
แดง
แดง
ดำ
ดำ
สีเขียว
ดำ
เขียว
ดำ
ดำ
สีน้ำเงิน
ดำ
น้ำเงิน
น้ำเงิน
ดำ
สีเหลือง
ดำ
เหลือง
ดำ
เหลือง
 
ดำ // ขาว // น้ำเงิน // ดำ
แดง // เขียว // ดำ // เหลือง
แดง // ขาว // น้ำเงิน // เหลือง
ดำ // น้ำเงิน // เหลือง // แดง
23 )  จากรูป แสดงสีปรากฏบนขอบถนนในเวลากลางวัน ตัวสี A และ B คือ ตัวสีใดตามลำดับ และความหมายตามกฎจราจรมีความหมายเช่นใด


ตัวสี A ตัวสี B ตัวสี A ตัวสี B
เหลือง ขาว เหลือง ขาว
 
แดง ขาว ห้ามจอด
ขาว เหลือง จอดได้ชั่วคราว
เหลือง ขาว จอดรับ-ส่งได้ชั่วคราว
เหลือง ดำ ให้ระมัดระวังการขับขี่เป็นพิเศษ
24 ) 
ข้อใดผิด
ก. สีเหลืองมีน้ำหนักสีน้อยกว่าสีม่วง
ข. ตังสีแดงมีทั้งที่เป็นสารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์
ค. สีทาบ้านใช้สีที่มีความอิ่มตัวสูงสุด ดังนั้นจึงคงทนไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป
ง. ของเล่นเด็กไม่นิยมใช้สีที่ความอิ่มตัวสูง เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อเด็ก
 
ข้อ ก และ ข้อ ข
ข้อ ข และ ข้อ ค
ข้อ ค และ ข้อ ง
ข้อ ง และ ข้อ ก
25 )  เมื่อเห็นวัตถุเป็นสีดำ ข้อใดผิด
 
ไม่มีแสงสีใดจากวัตถุมาเข้าตา
มีแสงสีเขียว แสงสีแดง แสงสีน้ำเงิน รอบวัตถุมาเข้าตา
มีแสงสีเขียว แสงสีแดง แสงสีน้ำเงิน จากวัตถุมาเข้าตา
วัตถุนั้นเกิดจากการผสมกันของตัวสีแดงม่วง เหลืองและสีน้ำเงินเขียว
26 )  ภาพที่ปรากฏบนฟิล์มสีชนิดเนกาตีฟ หลังจากผ่านกระบวนการล้างฟิล์มแล้ว เห็นเด็กผู้หญิงสวมหมวกสีเขียว ใส่ชุดสีม่วงแดง อุ้มตุ๊กตาหมีสีขาว สีของวัตถุจริงควรเป็นสีอะไรตามลำดับ
 
แดง เขียว ดำ
เหลือง แดง ขาว
เหลือง เขียว ดำ
แดง เขียว ขาว
27 )  ข้อใดถูก
 
ความไวแสงของฟิล์มขึ้นอยู่กับขนาดของผนึกเกลือเงิน
ฟิล์มสีโพสิตีฟสามารถอัดและขยายให้สีคมชัดน้อยกว่าฟิล์มที่มีความไวแสงสูง
ฟิล์มที่มีความไวแสงต่ำ จะให้ภาพที่มีความคมชัดน้อยกว่าฟิล์มที่มีความไวแสงสูง
ฟิล์มสีโพสิตีฟที่นำไปถ่ายภาพ จะให้ภาพบนฟิล์มเป็นสีเติมเต็มกับสีของวัตถุ
28 ) 
วิธีโครมาโตกราฟฟี สามารถบอกได้ว่า
ก. สีที่มองเห็น อาจประกอบด้วยหลายสี
ข. บอกองค์ประกอบของสีโดยวัดอัตราเร็วของการเคลื่อนที่ของสี
ค. ตรวจสอบชนิดของสีผสมอาหารได้โดยตรง
ข้อใดถูก
 
ข้อ ก และ ข้อ ข
ข้อ ข และ ข้อ ค
ข้อ ค และ ข้อ ง
ข้อ ง และ ข้อ ก
29 )  จากการทดลองทาสีลงบนแผ่นไม้ที่ขัดผิวเรียบและสะอาด โดยผสมตัวทำละลายสีในปริมาณที่เหมาะสม ผล
การทดลองข้อใดที่แสดงว่าจับเวลาผิดพลาดข้อ
สี
เวลา
เมื่อทาสีเสร็จ
เมื่อสีแห้งสนิท
1
สีพลาสติก
11.00 น.
11.05 น.
2
สีพลาสติกผสมน้ำ
11.12 น.
11.23 น.
3
สีน้ำมัน
11.20 น.
11.38 น.
4
สีน้ำมันผสมทินเนอร์
11.30 น.
11.49 น.
 
1
2
3
4
30 )  จากการย้อมผ้า 2 ผืน ซึ่งเปื้อนไขมันและกาแฟ ให้มีสีเหลืองอ่อน ผ้าผืนหนึ่งเป็นผ้าฝ้าย อีกผืนหนึ่งเป็นผ้าไนลอน ย้อมด้วยกรรมวิธีเหมือนกันทุกประการ หลังย้อมพบว่า ผ้าฝ้ายมีสีไม่สม่ำเสมอ ส่วนผ้าไนลอนมีสีสม่ำเสมอ ขั้นตอนใดที่ไม่ได้กระทำระหว่างการย้อมผ้าทั้งสองผืน
 
ซักผ้าก่อนย้อม
ไม่คนสารละลายสี
ฟอกขาวด้วยสารเคมี
ทำให้เปียกทั่วผืนก่อนย่อม
31 )  การต่อเซลล์สุริยะชนิดเดียวกัน ขนากเท่ากัน 12 อัน การต่อในข้อใดให้ความต่างศักย์มากที่สุด
 
ต่อทั้ง 12 อัน แบบขนาน
ต่อแบบอนุกรม 2 อัน รวม 6 แถว และแต่ละแถวนำมาต่อแบบขนาน
ต่อแบบอนุกรม 4 อัน รวม 3 แถว และแต่ละแถวนำมาต่อแบบขนาน
ต่อแบบอนุกรม 6 อัน รวม 2 แถว และแต่ละแถวนำมาต่อแบบขนาน
32 ) 
จากการทดลองเรื่องกระแสเหนี่ยวนำปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ขึ้นอยู่กับข้อใด
ก. ทิศทางการหมุนของขดลวดตัวนำ
ข. วิธีการต่อสายไฟจากวงจรภายนอกเข้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ค. จำนวนรอบของขดลวดตัวนำที่เคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็ก
ง. ความเร็วของลดลวดตัวนำขณะเคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็ก
 
ข้อ ก และ ข้อ ข
ข้อ ข และ ข้อ ค
ข้อ ค และ ข้อ ง
ข้อ ง และ ข้อ ก
33 )  โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างไฟฟ้าในข้อใด
 
โรงไฟฟ้าดีเซล และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ และโรงไฟฟ้าดีเซล
โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ และโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ
โรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำ และโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
34 )  ในการจัดส่งพลังงานไฟฟ้า ดังรูป ที่ตำแหน่ง A, B และ C มีการเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้าตามลำดับตามข้อใด
 
ลด // เพิ่ม // เพิ่ม
ลด // เพิ่ม // ลด
เพิ่ม // ลด // เพิ่ม
เพิ่ม // ลด // ลด
35 )  ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้าผิด
 
การใช้ต้องคำนึงถึงไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า
ใช้กับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าทั้งกระแสตรงและกระแสสลับได้
ส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าจากวงจรหนึ่งไปยังอีกวงจรหนึ่งได้
เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าได้
36 )  ในการต่อวงจรไฟฟ้าให้ความสว่างในห้องเรียน โดยใช้สวิตช์หนึ่งอัน กับหลอดไฟฟ้าหลายดวง ควรต่ออย่างไรเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า
 
ต่อแบบอนุกรมทั้งหมด
ต่อแบบขนานทั้งหมด
หลอดไฟฟ้าทั้งหมดต่อแบบขนาน แล้วต่ออนุกรมกับสวิตช์
หลอดไฟฟ้าทั้งหมดต่อแบบอนุกรม แล้วต่อขนานกับสวิตช์
37 ) 
ข้อใดแสดงความหมายของตัวเลข 220-240 V  118-140 W ที่ปรากฏอยู่บนสตาร์ตเตอร์ได้ถูกต้อง
ก. สตาร์ตเตอร์ใช้กำลังไฟฟ้า ที่ให้ความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงสุด 240 โวลต์
ข.ใช้กับหม้อแปลงไฟฟ้า ที่ให้ความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงสุด 240 โวลต์
ค. สตาร์ตเตอร์ควบคุมกำลังไฟฟ้าของหลอดวาวแสง ให้อยู่ระหว่าง 118-140 วัตต์
ง. ความต่างศักย์ไฟฟ้าของสตาร์ตเตอร์ขณะใช้งาน มีค่าอยู่ระหว่าง 220-240 โวลต์
 
ข้อ ก และ ข้อ ข
ข้อ ข และ ข้อ ค
ข้อ ค และ ข้อ ง
ข้อ ง และ ข้อ ก
38 )  วงจรหลอดวาวแสง ดังรูป ถ้าเปิดสวิตช์ S_1 และ S_3 พร้อมกัน จะเกิดอะไรขึ้น
 
หลอดวาวแสงยังไม่สว่าง
หลอดวาวแสงจะสว่างทั้งหลอด
หลอดวาวแสงจะสว่างบริเวณปลายหลอด
หลอดวาวแสงไม่สว่าง แต่สตาร์ตเตอร์จะมีแสงไฟแว๊บ ๆ เกิดขึ้นและหายไป
39 )  ข้อใดผิด
 
กระแสไฟฟ้าผ่านบริเวณหนังที่หนาได้มากกว่าผิวหนังที่บาง
กระแสไฟฟ้าไหลผ่านผิวหนังร่างกายที่เปียกชื้นได้มากกว่าผิวหนังที่แห้ง
ในบริเวณที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้าสูง กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านร่างกายได้มากกว่าบริเวณที่มีความต่างศักย์ต่ำ
ถ้าพื้นที่สัมผัสของร่างกายกับตัวนำไฟฟ้ามีมาก กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านมากกว่า เมื่อพื้นที่สัมผัสน้อย
40 )  วงจรไฟฟ้าในบ้านต่อดังรูป อุปกรณ์ใดต่อไม่ถูก
 
ฟิวส์
สวิตช์
ฟิวส์กับสวิตช์
สวิตช์และหลอดไฟ
41 )  ข้อใดผิด
 
แสงสีแดงมีพลังงานสูงกว่ารังสีอินฟราเรด
แสงและรังสีที่มองไม่เห็นมีความเร็วเท่ากัน เมื่อเคลื่อนที่ไปในสุญญากาศ
จำนวนลูกคลื่นที่ผ่านตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดในเวลา 1 วินาที เรียกว่า ความถี่ของคลื่น
รังสีที่มีความยาวคลื่นมาก มีพลังงานสูงกว่ารังสีที่มีความยามคลื่นน้อย เมื่อเคลื่อนที่ในตัวกลางเดียวกัน
42 )  ข้อใดต่อไปนี้ที่สามารถใช้ในการตรวจสอบหาชนิดของสารเคมีที่มีสมบัติในการวาวแสง
 
ใส่ขวดนำไปรับรังสีจากแสงอาทิตย์ ดูสีเทียบกับสารสามาตรฐาน
ทาสารเคมีบนพลาสติกใส นำเข้าเครื่องถ่ายเอกสาร ดูความเข้มเทียบกับสารมาตรฐาน
ทาสารลงบนกระดาษ แล้วนำไปรับรังสีอัลตราไวโอเลตในที่มืด ดูแสงสีจากการวาวแสงเทียบกับสารมาตรฐาน
ใช้แสงจากหลอดวาวแสง ส่องลงบนสารเคมีดูแสงสีจากการวาวแสงเทียบกับสารมาตรฐาน
43 )  เหตุใดจึงนิยมใช้แผ่นตะกั่วกั้นรังสีเอกซ์มากกว่าการใช้แผ่นเหล็ก
 
มีความหนาแน่นมากกว่า
มีจุดหลอดเหลว ต่ำกว่า
สามารถสะท้อนรังสีเอกซ์มากกว่า
สามารถทำให้รังสีเอกซ์เบี่ยงเบนได้มากกว่า
44 )  งานใดที่ไม่ใช้รังสีแกมมา
 
การถนอมอาหาร
การตรวจกระเป๋าเดินทาง
การตรวจสอบหารอยร้าว รอยรั่วในแผ่นโลหะ
การศึกษาความผิดปกติในการทำงานของต่อมไทรรอยด์
45 )  ภาพถ่ายด้วยฟิล์มอินฟราเรด บริเวณใดมีอุณหภูมิต่ำที่สุด
 
บริเวณภาพถ่ายขาว
บริเวณภาพสีเทา
บริเวณภาพสีเทาเข้ม
บริเวณภาพสีดำทึบ
46 )  เครื่องรับวิทยุ 2 เครื่อง ตั้งห่างจากผู้ฟังต่างกัน 60 กิโลเมตร ผู้ฟังจะได้รับคลื่นวิทยุต่างกันกี่วินาที
 
1 x 10^{-4} วินาที
2 x 10^{-4} วินาที
3 x 10^{-4} วินาที
4 x 10^{-4} วินาที
47 )  ส่วนประกอบใดในเครื่องรับวิทยุที่ทำหน้าที่เลือกคลื่นจากสถานีส่ง
 
ทรานซิสเตอร์และตัวเก็บประจุที่แปรค่าได้
ตัวเก็บประจุที่แปรค่าได้และไดโอด
ไดโอดและขดลวดพันรอบแกนเฟอร์ไรต์
ขดลวดพันรอบแกนเฟอร์ไรต์และตัวเก็บประจุที่แปรค่าได้
48 )  ข้อใดเป็นสิ่งที่ต้องใช้เหมือนกันในการส่องภาพของโทรภาพและโทรทัศน์
 
เครื่องขยายสัญญาภาพและคลื่นวิทยุ
สายอากาศและเครื่องแปลงภาพเป็นสัญญาณไฟฟ้า
เครื่องผสมสัญญาณและเครื่องแปลงภาพเป็นสัญญาณไฟฟ้า
เครื่องแปลงภาพเป็นสัญญาณไฟฟ้าและเครื่องขยายสัญญาณภาพ
49 )  ข้อใดผิด
 
ไมโครเวฟสามารถนำมาใช้ในระบบเรดาร์ได้
คลื่นไมโครเวฟสามารถทะลุผ่านชั้นบรรยากาศได้ดี
เรดาร์มีหลักการทำงานเหมือนการหาอาหารของค้างคาว
การทำให้อาหารสุกด้วยคลื่นไมโครเวฟ ใช้หลักการเดียวกับรังสีอินฟราเรด
50 )  ข้อใดผิด
 
ดาวเทียมและสถานีทวนสัญญาณทำหน้าที่เหมือนกัน
การติดต่อสื่อสารกันโดรตรงระหว่างเครื่องโทรพิมพ์ เรียกว่า ระบบเทเลกซ์
โทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศสามารถส่งคลื่นโดยไม่ต้องผ่านดาวเทียม
ดาวเทียมทำหน้าที่สะท้อนสัญญาณที่ส่งจากสถานีส่งบนพื้นโลกให้กลับมายังโลกอีกครั้งหนึ่ง