สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 8

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 13,722 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ข้อใดคือสาเหตุทางธรรมชาติที่ทำให้ดินเสื่อมโทรม  

 

อากาศแห้งแล้ง  

การทำเหมืองแร่  

การตัดไม้ทำลายป่า 

การเผาหลังการเพาะปลูก 

2 ) 

ข้อใด ไม่ใช่ การรักษาหน้าดิน

 

ปลูกพืชหมุนเวียน

ไถกลบหลังฤดูเก็บเกี่ยว 

ใช้ปุ๋ยคอกอย่างสม่ำเสมอ 

เผาหญ้าหรือฟางข้าวให้เตียน 

3 ) 

ทำอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่า อนุรักษ์น้ำ 

 

ใช้น้ำแต่น้อย  

ใช้เฉพาะน้ำดื่ม 

ใช้แต่น้ำที่สะอาด  

ใช้น้ำเฉพาะที่จำเป็น 

4 ) 

ข้อใด ไม่ใช่ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เกิดจากธรรมชาติ 

 

แผ่นดินไหว

การสร้างเขื่อน


น้ำกัดเซาะตลิ่ง


การทรุดตัวของแผ่นดิน


5 ) 

ข้อใดคือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น

 

แร่ธาตุ

น้ำ

ที่อยู่อาศัย

อากาศ

6 ) 

การสร้างเรือนในภาคใด ไม่นิยมฝังเสาเรือนลงดิน 

 

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคใต้

7 ) 

เหตุใดชาวภาคกลางจึงนิยมสร้างเรือนที่มีใต้ถุนสูงมาก 

 

ใช้ทำคอกสัตว์ 

ป้องกันน้ำท่วม 

ป้องกันสัตว์ป่า 

ใช้เก็บผลผลิตทางการเกษตร 

8 ) 

ใครมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางสังคม และวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

 

เก่งชอบเล่นเปียโน

แก้วสะสมตุ๊กตาบาร์บี้ 

ฝ้ายชอบฟังเพลงสากล 

นกสมัครเข้าชมรมดนตรีไทย 

9 ) 

ข้อใด ไม่ใช่ สาเหตุที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของประชากร 

 

การเกิด

การตาย

การแต่งงาน

การย้ายที่อยู่

10 ) 

สถานที่ใดที่มักจะมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุด  

 

ในเมืองหลวง

ชนบท

ชายทะเล

ภูเขา

11 ) 

ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้ประชากรเพิ่มขึ้น 

 

เกิดมาก ย้ายออกมาก 

เกิดมาก ย้ายเข้ามาก 

ตายมาก เกิดน้อย 

ตายมาก เกิดมาก  

12 ) 

ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการย้ายถิ่นของประชากร

 

สภาพอากาศ

การศึกษา 

การจราจรคับคั่ง

ความยากจน  

13 ) 

อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ประชากรลดลงได้

 

ความแห้งแล้ง 

ความอุดมสมบูรณ์  

ความเสมอภาค  

ความอบอุ่นของอากาศ 

14 ) 

ประชากรในภาคใด มีอัตราการอพยพเข้ามาในกรุงเทพฯ มากที่สุด  

 

ภาคใต้ 

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคอีสาน

15 ) 

การคุมกำเนิด ทำให้เกิดผลอย่างไรตามมา

 

ประชากรเพิ่มขึ้น  

ประชากรลดลง  

ประชากรมีคุณภาพ 

ทรัพยากรเพิ่มขึ้น  

16 ) 

ถ้าประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจะส่งผลต่อสิ่งใดมากที่สุด

 

คนมีอาชีพมากขึ้น 

พลเมืองจะด้อยคุณภาพ 

มีการอพยพย้ายถิ่นมากขึ้น 

ความหนาแน่นของประชากรมากขึ้น 

17 ) 

ถ้าในพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร จังหวัดขอนแก่นมีประชากร 1,000 คน กรุงเทพฯมี 4,000 คน เชียงใหม่มี 3,000 คน ภูเก็ตมี500 คน จังหวัดใดมีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุด

 

ภูเก็ต 

กรุงเทพฯ 

ขอนแก่น 

เชียงใหม่ 

18 ) 

ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยในการตัดสินใจย้ายถิ่นของประชากร

 

ภัยธรรมชาติ 

ขาดแคลนสถานศึกษา 

ขาดแคลนสถานบันเทิง 

การลดลงของทรัพยากร 

19 ) 

การอพยพแรงงานในชนบทมักเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดมากที่สุด

 

เริ่มฤดูปลูกข้าว

ระหว่างรอเก็บเกี่ยว 

หลังฤดูเก็บเกี่ยว 

สรุปไม่ได้ 

20 ) 

ถ้าประชากรอพยพเข้ามาอยู่ในเมืองใหญ่มากๆ จะมีผลต่อเรื่องใดมากที่สุด


 

รายได้ 

การศึกษา 

การนับถือศาสนา 

สภาพแวดล้อม