การพูด (บทสนทนา) ภาษาจีน

วิชา : ภาษาจีน ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 10 ข้อ ผู้เข้าชม : 4,295 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) เติมบทสนทนาให้สมบูรณ์


完成下列对话 :

甲:昨天你去看过房子了吗?怎么样?      乙:看过了。房子一般,小区环境还可以,价格不算便宜,不过,就在                        地铁站附近,这点让我有点儿 _________ 。

 

讨厌

不满

动心

同意

2 ) 

甲:奶奶,这是我买给您的礼物,不知道您喜不喜欢。


        乙:这孩子知道 _______ 人了。奶奶不要你买东西,只要你来看看我就


                  行了。

 

放心

心疼

心想

担心

3 ) 

甲:这些年来你怎么不来看我?


       乙 :发生了那件事以后,_________________ 。

 

我一直觉得没脸见你

我一直觉得后悔见你

我一直觉得很想见你

我一直觉得难过见你

4 ) 

甲:我们怎么来这么贵的餐厅吃饭?


       乙:今天是你的生日,怎么能 __________ 地过呢?

 

随随便便

简单简单

意思意思

安安静静

5 ) 

เลือกคำตอบที่ถูกต้อง请选择正确答案:请将下列句子排列出正确的顺序:①  可是附近又找不到餐馆,路边的小摊只有水果。②  有一次,我去看一个艺术馆的展览会。③  看完已经很晚了,晚饭只好在外面吃。④  我想饿一顿算了,不过有没吃午 饭,担心不吃对身体不好。⑤  只好买了一些水果,在回家的路上吃了。

 

②③①④⑤

②③④⑤①

②①③④⑤

②①④⑤③

6 ) 

请将下列句子排列出正确的顺序:


①  很多人刚开始学汉语时,觉得记住那么多词不容易。


②  去记生词,理解文章,就不是那么难了。


③  所以,学会了这些常用的汉字。


④  绝大不分的词都是出这些常用汉字组成的。


⑤  其实,常用汉字的数量并不多,只有2500个左右。

 

①⑤③④②

①⑤④③②

④①⑤③②

④①③②⑤

7 ) 

请将下列句子排列出正确的顺序:


①  而不能灰心,要多看书,想办法去解决它。


②  假如我们想做成一件事。


③  只有学会克服困难,才能取得成功。


④  比如在学校里读书,遇到困难,应该坚持到底。


⑤  首先不要忘记的就是:坚持。

 

⑤③②④①

⑤③②①④

②⑤①④③

②⑤④①③

8 ) 

เลือกคำตอบที่ถูกต้อง


请选择正确答案:


请奖下列句子排列出正确的顺序:①  还可以把自己读书的想法随时写下来


②  这样不但帮助你记住学到的知识


③  写读书笔记要能把读到的东西及时记下来


④  除了记下书本上的东西外


⑤  还可以培养你的写作能力


 

③④⑤②①


③④①②⑤


③①④②⑤


③①②④⑤


9 ) 

请奖下列句子排列出正确的顺序 :


我还从没去过中国朋友家做客


  一个中国朋友请我去他家参加他的婚礼


以后有机会,我还想再参加一次


  这次婚礼办得又热闹又有意思


  不想错过这次难得的机会 

①⑤②④③


①②⑤④③


②④①⑤③


②①⑤④③10 ) 

请奖下列句子排列出正确的顺序 :


   ① 那些真正热爱读书的人是幸福的


   ②  他们只要身边有书,就不会感到寂寞


   ③  因为他们比起其他有着某些好处


   ④  除了乐趣,还有许多知识


     ⑤  而且他们从好书中得到的
 

②③⑤④①


②③①⑤④


①③②⑤④


①③⑤②④