รหัสวิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) สอบวันที่ 8 มีนาคม 2554

วิชา : ภาษาจีน ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 100 ข้อ ผู้เข้าชม : 4,705 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง


请选择最恰当的生词天空:


我生日那天,爸爸送给我了几_________小金鱼。


 

2 ) 

墙上挂着一_________ 宋代的山水画。

 

3 ) 

我们的老师_________新来的同学很热情。

 

4 ) 

谁都知道抽烟_________影响身体健康。

 

可以

应该

5 ) 

我还_________他是学生呢,原来他是老师。

 

认为

以为

本来

6 ) 

明天早点起床,就赶不上班下车了。

 

当然

果然

不然

然后

7 ) 

他才小小年纪_________ 能说一口流利的英语。

 

8 ) 

他又在发脾气,乱摔东西,朋友劝了几次他才_________下来。

 

肃静

平静

宁静

清静

9 ) 

今天中午我们吃的越南菜怎么这么贵_________?

 

10 ) 

两年不见,你怎么_________眼镜了?

 

穿

11 ) 

เลือกคำที่มีความหมายตรงกับคำที่ขีดเส้นใต้


请选择下列句子中划线部分的正确解释:


街角刚开的那家商店里,货物应有尽有

 

什么都有

都没有

都应该有

有的有,有的没

12 ) 

毕业临行时,大家真有点儿恋恋不舍

 

离别

兴奋

痛苦

舍不得

13 ) 

你放心吧,医生跟我说伯伯的病不要紧

 

重要

严重

无所谓

紧张

14 ) 

他这个人心眼是好,就是不办事不干脆

 

果断

诚实

耐心

仔细

15 ) 

你工作这么拼命,身体可吃不消

 

吃不下

受不了

不消化

不健康

16 ) 

这件事她办得很漂亮

 

高兴

美丽

出色

得意

17 ) 

过节过年,他都要回家和家人一起吃饭。

 

18 ) 

怎么也没想到他居然是一个酒鬼

 

经常喝醉的人

讨厌喝酒的人

因喝酒而死的人

不太喜欢喝酒的人

19 ) 

好容易才申请到将学金,你怎么轻易放弃了?

 

容易

很容易

不太容易

不容易

20 ) 

我好像听谁说过,他们俩早就了。

 

结婚

吹牛

分手

21 ) 

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดลงในช่องว่าง


请选择最恰当的词语填空


请奖 " 有点儿 " 填入恰当的位置 :____1_____明天的考试____2_____可能会____3____难____4____。

 

有点儿 明天的考试可能会难。

明天的考试有点儿可能会难。

明天的考试可能会有点儿难。

明天的考试可能会难有点儿

22 ) 

请将 " 过 " 填入恰当的位置 :


到____1_____中国____2_____以后,我____3_____到上海旅行____4_____一次。

 

到中国以后,我到上海旅行一次。

 到中国以后,我到上海旅行一次。

 到中国以后,我到上海旅行一次。

 到中国以后,我到上海旅行一次。

23 ) 

小刚_________ 比小强高,_________力气没有小强大。

 

居然..............但是................

尽管.............也...............

既然...............就...............

不但...............反而...............

24 ) 

_________是好事,_________坏事,他都说好。

 

因为...............所以.............

不管...............就..............

哪怕...............也...............

既然...............也...............

25 ) 

_________是谁_________要认真对待自己的工作。

 

无论...............都...............

不管...............就...............

哪怕.................也..............

既然...............也...............

26 ) 

请选择性一正确的答案:

 

大家认为都她工作得不错。

大家都它认为工作的不错。

大家都认为她工作得不错。

大家都认为的她工作不错。

27 ) 

这是什么,你_________。

 

看不看

看又看

看了看

看一看

28 ) 

请选择性一正确的答案:

 

早上就8点出发来不及了。

早上8点出发就来不及了。

早上8点就出发来不及了。

就早上8点出发来不及了。

29 ) 

阳光从窗户照进来,里面_________的。

 

暖洋洋

暖暖烘烘

热乎乎

暖暖和和

30 ) 

他的水平不在我_________,这件事你就放心让他去做吧。

 

之上

之下

之前

之后

31 ) 

妻子被推进了手术室有两个多时了,丈夫一直在门口_________。

 

来回走去

来去来走

走走去去

走来走去

32 ) 

张老师让我们今天下午四点以前_________。

 

把作业必须交到他的办公室去

 把作业必须交到他的办公室去

必须把作业交到他的办公室去

 必须把作业交到去他的办公室

33 ) 

请将 “就”字填入下面空格:


看见一座山,_____a____以为看见了整个世界:____b_____读了一本书,_____c____以为


____d_____见识了真理本人。

 

a,c,d

a,c,d

c,d 

a,c

34 ) 

他_________,为什么不高兴呢?

 

考试的成绩不比别人差

成绩比别人不差的考试

比别人不差考试的成绩

考试的成绩比别人不差

35 ) 

请将“了”字填入下面空格:


他剪____a_____ 新头发____b_____,电话也换____c_____号码,怎么问都不回答,算_____d____吧。

 

a,c,d 

a,b,c

b,d

a,b,d

36 ) 

请将“着” 字填入下面空格:


他坐____a_____在那里听我说话____b_____听____c_____听____d_____就笑了起来。

 

b,c,d

a,c,d

b,c

c,d

37 ) 

请将“地”字填入下面空格:


我们可以____a_____自豪____b_____说,这是我们一起快乐_____c____生活的_____d____方。

 

a,b

a,b,d

b,d

b,c,d

38 ) 

เลือกคำตอบที่ถูกต้อง


请选择正确答案:


请选择正确的句子:


a.妈妈把桌子上的杯子打碎了。


b.那棵树上的苹果被附近我家的孩子吃光了。


c.他从上楼给我们拿下来一套邮票。


d.这条路的左边是超市,右边是一所大学。

 

a,b,d

b,c,d

a,d

b,c

39 ) 

下列哪个句子是错的?


a.我的泰国学生的。


b.你是不是从中国来的吗?


c.我爸爸是做生意的,哥哥是医院的。


d.今天是真好天气!

 

a,b,c,d

a,c,d

a,b,d

b,c,d

40 ) 

请选择正确的句子:


a.他没把那本书还给我。


b.他把那本书没还给我。


c.小王早就把作业做完了。


d.小王把作业就早做完了。

 

b,d

b,c

a,c

41 ) 

请选择出划线部分的正确读音和拼音写法:


“ 大家人人都应该研究研究这个问题。”

 

rénren yánjiū yánjiū

 rénrén yánjiū yánjiū

 rénren yánjiū yánjiū

 rénrén yánjiū yánjiū

42 ) 

请选出划线部分的正确读音和拼音写法:


桌上放着一本《海外文摘》。”

 

zhuō shàng hǎiwài

 zhuō shàng hǎiwài

 zhuō shang hǎiwài

 zhuō shang hǎiwài

43 ) 

“九亿零三十万零九十八”正确的汉语拼音写法是:

 

jiǔyì líng sānshíwàn líng jiǔshíbā

 jiǔyì líng sānshíwàn líng jiǔshíbā

 jiǔyì líng sānshí wàn líng jiǔshíbā

 jiǔyì líng sānsh íwàn líng jiǔshíbā

44 ) 

请选出“ 一” 的正确读音:


“一” 二三          “一” 百          “一” 件


 

yī         yì          yì

 yī          yì          yí

 yì          yī          yī

yì          yì          yí

45 ) 

请选出划线部分的正确读音:


月          丢三四         白          宝

 

zhēng          luò          kòng          cáng

 zhèng          là          kōng          cáng

 zhēng          là          kòng          zàng

 zhèng          luò          kōng          zàng

46 ) 

明代著名长篇小说取材于唐代僧人玄奘只身赴天竺(今印度)取佛经的真实事件。

 

《三国演义》

《红楼梦》

《水浒传》

《西游记》

47 ) 

_________是明清两代的皇宫,它记录了明清时代中国的文明和历史,是中国最大的国家博物馆。

 

颐和园

北京故宫

乾清宫

明十三陵

48 ) 

从1405年起,_________曾率领航队先后七次下西洋,最远到达非洲东海岸和红海沿岸,这说明当时中国已拥有世界上最先进的航海技术。

 

郑和

郑成功

张骞

戚继光

49 ) 

中国古代科举考试殿试的前三明分别称为_________、榜眼和探花。

 

状元

英雄 

举人

秀才

50 ) 

中国八大菜系一般是指:山东菜、四川菜、湖南菜、江苏菜、浙江菜、安徽菜、福建菜和_________。

 

北京菜

湖州菜

广东菜

云南菜

51 ) 

中国最大的经济中心,重要的贸易、金融中心是_________。

 

广州

上海

天津

北京

52 ) 

素有“中国第一奇山”之誉的是_________,它以“奇松、怪石、云海、温泉”四绝闻名于世。

 

黄山

泰山

峨眉山

五台山

53 ) 

中国是一个多民族的人口大国,截至目前,全国总人口约_________亿,  共有_________个民族。

 

12     54

12     55

13     56

13     57

54 ) 

中国历史上最后一个封建朝代是_________。

 

宋朝

清朝

明朝

唐朝

55 ) 

下面哪个城市不是中国的直辖市?

 

北京

天津

重庆

广州

56 ) 

下面哪个选项有错误别字?


 

昨天妹妹拉肚子,爸爸给她吃药。

哥哥经常抽烟,所以得了肝炎。

她母亲得了胃病,要通过手术才能治好。

医生说每天最少要喝八杯水。

57 ) 

“ 遍”字的第五画是什么?

 

diǎn  点

shù  竖

piě  撇

héng  横

58 ) 

下面那种说法正确?

 

“ 攻" 字有七画

“ 学” 字有七画

“述” 字有七画

“设”  字有七画

59 ) 

下面哪个选项的说法不正确?

 

“巾” 是币、布、师的部首。


“小”是光、劣、堂的部首。

“目”是看、相、盾的部首。

“山”是炭、岁、汕的部首。

60 ) 

下面哪个选项在中划线字的读音完全相同?

 

净     部    

书     室      

    时  

复     叠     双

61 ) 

เติมบทสนทนาให้สมบูรณ์完成下列对话:


甲:你忌妒张强了吧?那就加油_________他。


:我怎么会忌妒他?我是_________他,像也那样我做不到。

 

更好 ; 厉害


超过 ;佩服


更好;佩服


超过;厉害


62 ) 

甲:李阳这个人对人总是冷冷的,好像自己有多了不起。乙:你不了解他,_________了就知道,他是个好人。

 

理解


清楚熟悉


63 ) 

甲:你一个人出门在外要好好照顾自己啊,_________!:我会照顾自己的,您老人家别总上挂念着我。

 

在家可不比外面


在家可不同外面


外面可不比在家


外面可不同在家


64 ) 

甲:你还说,你穿这套衣服,还真有点儿新娘。:_________,说正经的,这套衣服到底怎么样?

 

别逗了


别吵了


别提了


别谈了


65 ) 

甲:今天写不完作业不能去看足球比赛!:无论你_________,我们都要去看足球比赛。

 

同意同意


不同意同意


同意不意


同不同意


甲:昨天的毕业晚会    66    ,你觉得呢?

乙:为什么只有你有这种想法呢?大家都很喜欢那种感觉!

甲:不会吧?    67    !

66 ) 

完成下列对话:

 

真的太劲了

真的太没劲了

真的太有想法了

真的太没想法了

67 ) 

完成下列对话:

 

我以为只有我觉得没意思呢

我认为只有我觉得没意思呢

 我以为大家都觉得没意思呢

  我认为大家都觉得没意思呢

甲:小张啊,    68    

乙:是啊,大家都这么说,    69    

甲:不要紧,你坚持锻炼就行了。

68 ) 

完成下列对话:

 

你怎么又发福了

你怎么又幸福了

你怎么又发财了

你怎么又发愁了

69 ) 

完成下列对话:

 

我也想得要命

我也痛快得要命

我也为难得要命

我也烦得要命

70 ) 

เติมคำตอบที่ถูกต้อง


请选择正确答案:


你看你,怎么老是这样?整天不是丢了这个就是落了那个。


这句话的意思是什么?

 

你真是个热心肠

你别太累了

你真是太粗心大意了

你可真是太能干了

71 ) 

不就是的得了个奖吗?看把你美的。


这句话是什么意思?

 

你应该高兴才对

真让你高兴

你不应该高兴

至于高兴成那样吗?

72 ) 

我好心帮你出注意,你反倒这种态度!


说话人是什么语气?

 

不满

不在乎

无所谓

不关心

73 ) 

这么晚了,你为什么现在才到呢!你知道吗,我等你等了半天了!


说话人是什么语气?

 

赞成

讽刺

惊喜

生气

74 ) 

都怪我说错了话,引起了你们俩之间的误会。


说话人是什么心情?

 

奇怪

讨厌

内疚

同情

75 ) 

我觉得这种说法是毫无道理的。


说话人对这种说法持什么态度?

 

赞成

不赞成

埋怨

不埋怨

76 ) 

อ่านเนื้อเรื่องที่กำหนดให้แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อง


阅读短文并选择正确答案:


将黄瓜、猪肉洗干净。把黄瓜切成小块,把猪肉切成薄片,放一点儿花生油、酱油。先用大火把油烤热,


把葱奖丝先方进去炒几下,热后把猪肉进去快炒,最后把黄瓜放进去一起炒,加盐。


本文没有提到的内容是?

 

做菜的程序

菜的名称

做菜的配料

做菜的主料

77 ) 

有人说,人的一生是由千千万万个选择组成的,这话很有道理。面对各种各样的选择而无所适从的,还大有人在。


尤其是经验不足的年轻人,对他们来说,学会选择是一个需要尽快解决的问题。


下面哪种说法不正确?

 

人的一生有很多重要的选择。

很多人不知道该如何选择。

年轻人的经验还不丰富。

学会快速选择是很重要的。

78 ) 

“ 月光族 ” 是指这样一群人:花钱大手大脚,从不精大细算,既不爱存钱,也存不了钱。他们认为,


如果为了得到一个体面的存款数字,而失去金钱带来的快乐。那么还不如去做快乐的穷光蛋。


下面哪个是“ 月光族 ” 的特点?

 

他们只花大钱,不花不小钱


“ 月光族 ” 都喜欢做快乐的穷光蛋

他们不怎么考虑存钱

他们认为要快乐就不能存款

79 ) 

在首都的音乐圆地理,有一位名叫赵明的人。他默默地从事手风琴教学已达十年之久,培养了大量少年人才。


教学中他能因人施教,吨循循善诱,注意居发学生们对乐曲的理解和表现。


赵明的职业最有可能是?

 

园艺师

演员

教师

手风琴技师

阅读短文并选择正确答案     80    -    81    

开学第一天,老师对学生们说:“ 今天我们只学一件最简单也是最容易做的事。

每天抄写二十个汉字。 ” 说着,老师示范了一遍,“从今天开始,每天都做,大家能做到吗?

”学生们都笑了,这么简单的事,有什么做不到的?过了一个月,老师问学生们:

“每天抄写汉字,有哪些同学坚持了?” 有90%的学生骄傲的举起了手。

又过了一个月,老师又问,这回,坚持下来的学生只乘下八成。一年过后,

老师再一次问大家:“ 请告诉我,最简单的抄写汉字,还有同学在坚持吗?”这时,

只有一个人举起了手。后来,这个学生成为了一个有明的作家。

80 ) 

阅读短文并选择正确答案:


过了两年月后,有多少学生坚持了下来?

 

90%

80%

20%

8%

81 ) 

阅读短文并选择正确答案:


为什么大多数人最后没有继续做下来?

 

这件事很简单也很容易

大家都能做,觉得没有意思

真正会做的只是少数人

真正能坚持到底的人不多

阅读短文并选择正确答案     82    -    83    

我们通常认为孩子考上大学就是教育成功了。其实大学生不一定都是人才,各行各业的能工巧匠也是人才。

我们看看发达国家的情况吧。德国]瑞士的中学中,70%进职业学校,30%上大学。加拿大把社会上的专业

人才分为8000种,其中需要大学生的还不到1/3。中国是发展中国家,人民的文化水平与发达国家比,有

不少差距。长期以来,我们一说这种差距,就说我们的大学生比发达国家少,其实我国工人农民的技术

水平更底。许多企业产品质量不好,不是设计问题,而是工人的技术问题。

82 ) 

阅读短文并选择正确答案:


下面哪种说法正确 ?

 

孩子考得上考不上大学都可以成功人才。

国外的中学生一般都不喜欢上大学。

以前中国整体文化水平较底的原因在于大学生太少。

产品质量不好是大学生的技术问题。

83 ) 

阅读短文并选择正确答案:


本文作者对 “ 孩子考上大学就是教育成功 ” 持什么态度?

 

赞成

反对

无所谓

说不清

阅读短文并选择正确答案    84    -    85    

研究血液和基因分子的料学家普遍认为,黑猩猩同人类非常相似:但是研究骨头形状的料学家则认为,

黑猩猩同大猩猩更相似。加拿大料学家贝根博士发现的新证据表明,人类的近亲是黑猩猩。贝根的

证据包含在从现今匈牙利境内发现的古岩石中。在这些岩石中发现了 1000 万年前的一种猿类骨头化石。

对化石的研究结果显示,虽然黑猩猩同大猩猩看起来很想像,但实际上,黑猩猩同人类更亲。

84 ) 

阅读短文并选择正确答案:


根据上文,料学家们认为黑猩猩在哪方面于人类很相似?

 

血液和基因分子

骨头精壮

古岩石

猿类骨头化石

85 ) 

阅读短文并选择正确答案:


这段话没有谈到什么?

 

这一新发现的证据是什么

这一新发现是由哪国料学家发现的

这一新发现的时间

这一新发现的证据是在哪儿发现的

เลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

请根据上下问选择最恰当词语天空 

如果你想自己去旅行,一定要计划好。坐飞机比较贵,但是又快又     86     :

如果你不在火车上过夜,坐硬座也可以;如果要在火车上过夜的话,    87    

买卧铺票:坐汽车旅行价钱不贵,很多{{qid:28011}}汽车有卧铺,也不错:坐船旅行是有意思的,

但是比较慢,如果你{{qid:28012}}时间,那也没有问题。

86 ) 

请根据上下文选择最恰当词语填空:


 

难受

舒服

迅速

满意

87 ) 

 请根据上下文选择最恰当词语填空:


 

最好

不要

可能

千万

88 ) 

 请根据上下文选择最恰当词语填空:


 

但是

而且

所以

既然

89 ) 

 请根据上下文选择最恰当词语填空:


 

没有

有 

喜欢

饮食在中国文化占有    90    的地位,中国人的传统饮食主要是以植物性食物为主。

主食是五谷,辅食是蔬菜,外加    91    内食。形成这习俗的主要原因是中原地区以{{qid:28015}}

生产为主要的生产方式。

90 ) 

 请根据上下文选择最恰当词语填空:
 

一般

关键

重要

传统

91 ) 

 请根据上下文选择最恰当词语填空:
 

少点

少量

大量

很多

92 ) 

 请根据上下文选择最恰当词语填空:
 

经济

食物

工业

农业

93 ) 

เลือกคำตอบที่ถูกต้อง


请选择正确答案:


请奖下列句子排列出正确的顺序:①  还可以把自己读书的想法随时写下来


②  这样不但帮助你记住学到的知识


③  写读书笔记要能把读到的东西及时记下来


④  除了记下书本上的东西外


⑤  还可以培养你的写作能力


 

③④⑤②①


③④①②⑤


③①④②⑤


③①②④⑤


94 ) 

请奖下列句子排列出正确的顺序 :


   ① 那些真正热爱读书的人是幸福的


   ②  他们只要身边有书,就不会感到寂寞


   ③  因为他们比起其他有着某些好处


   ④  除了乐趣,还有许多知识


     ⑤  而且他们从好书中得到的
 

②③⑤④①


②③①⑤④


①③②⑤④


①③⑤②④


95 ) 

请奖下列句子排列出正确的顺序 :


我还从没去过中国朋友家做客


  一个中国朋友请我去他家参加他的婚礼


以后有机会,我还想再参加一次


  这次婚礼办得又热闹又有意思


  不想错过这次难得的机会 

①⑤②④③


①②⑤④③


②④①⑤③


②①⑤④③96 ) 

下列哪个句子使用的标点符号不正确 ? 

在北京的时候,我去过故宫,天坛和颐和园。

看着女儿的信,母亲想了很多●●●●●●
去吧,没有钱:不去吧,太可惜。

老师说: “ 我们应该努力学习。”

97 ) 

[ ? ] 是什么标点符号?

 

顿号

逗号

问号

括号

98 ) 

下面例文属于哪一种文体?


                         


                         小林 :


                            今天早上我来找你,但是你不在家,我明天在来。


                                                                                                        李娜


                                                                                           3月  8 日 早 8 点


                                                        

 

文章

便条

情书

家信

99 ) 

下面例文采用哪个标题最正确?                        江老师: 


                             因我父母今天来泰国,需要我去机场接机,所以不能去上课。特请假一天,请您批准。


                              此致


                         敬礼!


                                                                                                您的同学:谢佛


                                                                                                   11月 15 日

 

申请书

请假条

通知

推荐信

100 ) 

请在空格中填入恰当的内容?


               


              本人是曼谷大学的学生,求租40平方米左右的住房,要求家点齐全,有床衣柜、写字桌等家具,


         有厨房、网络和有线电视。地点最好在大学附近。


               有意者请先电话联系,预约面谈时间。电话号码:0831559006,找陈小姐。


                                                                                                                         


                                                                                                                             _________ :陈小姐


                                                                                                                           2010 年 11月 4 日


 

出租、求租人

出租、出租者

求租、出租者

求租、求租人