Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5E) เรื่อง สมบัติของวัสดุและการนำไปใช้ [เข้าชม 29] [โดย นายไพรัช สุทธิรักษา]

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่อง การพัฒนา [เข้าชม 28] [โดย นายไพรัช สุทธิรักษา]

รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้รายงาน นางสุดารัตน์ อาแวเตะ ปีการศึกษา 2558 ... [เข้าชม 78] [โดย thaniya]

รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้รายงาน นางสุดารัตน์ อาแวเตะ ปีการศึกษา 2558 ... [เข้าชม 36] [โดย Thaniya]

รายงานการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะประสมคำด้วยภาพเพื่อพัฒนาการอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะประสมคำด้วยภาพเพื่อพัฒนาการอ่าน และเขียนคำที่มีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้รายงาน นางอัสเมาะ อับดุลเลาะ ปีการศึกษา 2558 บทคัดย่อ ... [เข้าชม 89] [โดย thaniya]

รายงานการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะประสมคำด้วยภาพเพื่อพัฒนาการอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะประสมคำด้วยภาพเพื่อพัฒนาการอ่าน และเขียนคำที่มีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้รายงาน นางอัสเมาะ อับดุลเลาะ ปีการศึกษา 2558 บทคัดย่อ ... [เข้าชม 71] [โดย Thaniya]

รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ไวยากรณ์เกี่ยวกับ Past Simple Tense in World Travel สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ไวยากรณ์ เกี่ยวกับ Past Simple Tense in World Travel สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ ... [เข้าชม 221] [โดย มนต์ทิพย์ วิลาวรรณ]

รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ไวยากรณ์เกี่ยวกับ Past Simple Tense in World Travel สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ไวยากรณ์ เกี่ยวกับ Past Simple Tense in World Travel สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ ... [เข้าชม 155] [โดย มนต์ทิพย์ วิลาวรรณ]

รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ไวยากรณ์เกี่ยวกับ Past Simple Tense in World Travel สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ไวยากรณ์ เกี่ยวกับ Past Simple Tense in World Travel สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ ... [เข้าชม 57] [โดย มนต์ทิพย์ วิลาวรรณ]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะจะเข้ เพลง โสมส่องแสง เถา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การศึกษา เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะจะเข้ เพลงโสมส่องแสง เถา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งนี้ ผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะจะ ... [เข้าชม 167] [โดย นางสาวฐาปนา แก้วหนูนวล]

รายงานการสร้างและการใช้บทเรียนโมดูล รายวิชา ง21101 การงานอาชีพ 1 หน่วยการเรียนรู้ การดูแลรักษาบ้าน และอาหารกับการดำรงชีวิต

รายงานการวิจัย รายงานการสร้างและการใช้บทเรียนโมดูล รายวิชา ง21101 การงานอาชีพ 1 หน่วยการเรียนรู้ การดูแลรักษาบ้าน และอาหารกับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ... [เข้าชม 85] [โดย สมบัลย์ แก้วงาม]

รายงานการสร้างและการใช้บทเรียนโมดูล รายวิชา ง21101 การงานอาชีพ 1 หน่วยการเรียนรู้ การดูแลรักษาบ้าน และอาหารกับการดำรงชีวิต

รายงานการวิจัย รายงานการสร้างและการใช้บทเรียนโมดูล รายวิชา ง21101 การงานอาชีพ 1 หน่วยการเรียนรู้ การดูแลรักษาบ้าน และอาหารกับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ... [เข้าชม 72] [โดย สมบัลย์ แก้วงาม]

รายงานการสร้างและการใช้บทเรียนโมดูล รายวิชา ง21101 การงานอาชีพ 1 หน่วยการเรียนรู้ การดูแลรักษาบ้าน และอาหารกับการดำรงชีวิต

รายงานการวิจัย รายงานการสร้างและการใช้บทเรียนโมดูล รายวิชา ง21101 การงานอาชีพ 1 หน่วยการเรียนรู้ การดูแลรักษาบ้าน และอาหารกับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ... [เข้าชม 60] [โดย สมบัลย์ แก้วงาม]

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา ง23203 การปลูกพืชผักทั่วไป

รายงานการวิจัย รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา ง23203 การปลูกพืชผักทั่วไป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ... [เข้าชม 72] [โดย สมบัลย์ แก้วงาม]

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา ง23203 การปลูกพืชผักทั่วไป

รายงานการวิจัย รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา ง23203 การปลูกพืชผักทั่วไป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ... [เข้าชม 65] [โดย สมบัลย์ แก้วงาม]

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอค (MIA) เพื่อพัฒนา ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ23102

บทคัดย่อ เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอค (MIA) เพื่อพัฒนา ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ23102 ... [เข้าชม 82] [โดย นุชดา]

5 ไอเดียในการใช้ Cloud กับธุรกิจค้าปลีก

5 ไอเดียในการใช้ Cloud กับธุรกิจค้าปลีก [เข้าชม 99] [โดย googleappthailand]

5 ไอเดียในการใช้ Cloud กับธุรกิจค้าปลีก

5 ไอเดียในการใช้ Cloud กับธุรกิจค้าปลีก [เข้าชม 59] [โดย googleappthailand]

ผลวิเคราะห์ชี้ Google Apps for work (G Suite) ช่วยลดต้นทุนให้กับธุรกิจ

ผลวิเคราะห์ชี้ Google Apps for work (G Suite) ช่วยลดต้นทุนให้กับธุรกิจ [เข้าชม 89] [โดย googleappthailand]

ผลวิเคราะห์ชี้ Google Apps for work (G Suite) ช่วยลดต้นทุนให้กับธุรกิจ

ผลวิเคราะห์ชี้ Google Apps for work (G Suite) ช่วยลดต้นทุนให้กับธุรกิจ [เข้าชม 62] [โดย googleappthailand]

เชื่อมต่อทุกไอเดียด้วย Google Keep และ Google Docs

เชื่อมต่อทุกไอเดียด้วย Google Keep และ Google Docs [เข้าชม 74] [โดย googleappthailand]

เชื่อมต่อทุกไอเดียด้วย Google Keep และ Google Docs

เชื่อมต่อทุกไอเดียด้วย Google Keep และ Google Docs [เข้าชม 57] [โดย googleappthailand]

รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้รายงาน นางนิดะห์ มะกอเซ็ง ปีการศึกษา 2558 ... [เข้าชม 308] [โดย thaya]

รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้รายงาน นางนิดะห์ มะกอเซ็ง ปีการศึกษา 2558 ... [เข้าชม 172] [โดย Thaniya]