Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
การวิเคราะห์กระบวนการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA 3D) ปีการศึกษา 2557 และ 2558 ของหลักสูตรในสังกัดคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์กระบวนการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA 3D) ปีการศึกษา 2557 และ 2558 ของหลักสูตรในสังกัดคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา [เข้าชม 46] [โดย สุภารัตน์]

การวิเคราะห์กระบวนการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA 3D) ปีการศึกษา 2557 และ 2558 ของหลักสูตรในสังกัดคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์กระบวนการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA 3D) ปีการศึกษา 2557 และ 2558 ของหลักสูตรในสังกัดคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา [เข้าชม 41] [โดย สุภารัตน์]

การวิเคราะห์กระบวนการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA 3D) ปีการศึกษา 2557 และ 2558 ของหลักสูตรในสังกัดคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผลงาน [เข้าชม 38] [โดย สุภารัตน์]

รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด โดยใช้ชุดเสริมทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด โดยใช้ชุดเสริมทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้รายงาน นางสุดาวรรณ นุห์ ปีการศึกษา 2558 บทคัดย่อ [เข้าชม 146] [โดย Thaniya]

รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด โดยใช้ชุดเสริมทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกด โดยใช้ชุดเสริมทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้รายงาน นางสุดาวรรณ นุห์ ปีการศึกษา 2558 บทคัดย่อ [เข้าชม 95] [โดย Thaniya]

เรื่องจริง เกี่ยวกับ พลังงานไทย

เรื่องจริง เกี่ยวกับ พลังงานไทย [เข้าชม 3,440] [โดย happy]

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่อง ... [เข้าชม 95] [โดย นายไพรัช สุทธิรักษา]

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5E) เรื่อง สมบัติของวัสดุและการนำไปใช้ [เข้าชม 80] [โดย ครูไพรัช]

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5E) เรื่อง สมบัติของวัสดุและการนำไปใช้

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สมบัติของวัสดุและการนำไปใช้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ... [เข้าชม 63] [โดย ครูไพรัช]

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5E) เรื่อง สมบัติของวัสดุและการนำไปใช้ [เข้าชม 57] [โดย นายไพรัช สุทธิรักษา]

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5E) เรื่อง สมบัติของวัสดุและการนำไปใช้ [เข้าชม 62] [โดย นายไพรัช สุทธิรักษา]

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5E) เรื่อง สมบัติของวัสดุและการนำไปใช้ [เข้าชม 35] [โดย นายไพรัช สุทธิรักษา]

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่อง การพัฒนา [เข้าชม 31] [โดย นายไพรัช สุทธิรักษา]

รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้รายงาน นางสุดารัตน์ อาแวเตะ ปีการศึกษา 2558 ... [เข้าชม 94] [โดย thaniya]

รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้รายงาน นางสุดารัตน์ อาแวเตะ ปีการศึกษา 2558 ... [เข้าชม 49] [โดย Thaniya]

รายงานการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะประสมคำด้วยภาพเพื่อพัฒนาการอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะประสมคำด้วยภาพเพื่อพัฒนาการอ่าน และเขียนคำที่มีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้รายงาน นางอัสเมาะ อับดุลเลาะ ปีการศึกษา 2558 บทคัดย่อ ... [เข้าชม 115] [โดย thaniya]

รายงานการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะประสมคำด้วยภาพเพื่อพัฒนาการอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะประสมคำด้วยภาพเพื่อพัฒนาการอ่าน และเขียนคำที่มีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้รายงาน นางอัสเมาะ อับดุลเลาะ ปีการศึกษา 2558 บทคัดย่อ ... [เข้าชม 85] [โดย Thaniya]

รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ไวยากรณ์เกี่ยวกับ Past Simple Tense in World Travel สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ไวยากรณ์ เกี่ยวกับ Past Simple Tense in World Travel สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ ... [เข้าชม 249] [โดย มนต์ทิพย์ วิลาวรรณ]

รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ไวยากรณ์เกี่ยวกับ Past Simple Tense in World Travel สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ไวยากรณ์ เกี่ยวกับ Past Simple Tense in World Travel สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ ... [เข้าชม 180] [โดย มนต์ทิพย์ วิลาวรรณ]

รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ไวยากรณ์เกี่ยวกับ Past Simple Tense in World Travel สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ไวยากรณ์ เกี่ยวกับ Past Simple Tense in World Travel สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ ... [เข้าชม 69] [โดย มนต์ทิพย์ วิลาวรรณ]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะจะเข้ เพลง โสมส่องแสง เถา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การศึกษา เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะจะเข้ เพลงโสมส่องแสง เถา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งนี้ ผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะจะ ... [เข้าชม 188] [โดย นางสาวฐาปนา แก้วหนูนวล]

รายงานการสร้างและการใช้บทเรียนโมดูล รายวิชา ง21101 การงานอาชีพ 1 หน่วยการเรียนรู้ การดูแลรักษาบ้าน และอาหารกับการดำรงชีวิต

รายงานการวิจัย รายงานการสร้างและการใช้บทเรียนโมดูล รายวิชา ง21101 การงานอาชีพ 1 หน่วยการเรียนรู้ การดูแลรักษาบ้าน และอาหารกับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ... [เข้าชม 101] [โดย สมบัลย์ แก้วงาม]

รายงานการสร้างและการใช้บทเรียนโมดูล รายวิชา ง21101 การงานอาชีพ 1 หน่วยการเรียนรู้ การดูแลรักษาบ้าน และอาหารกับการดำรงชีวิต

รายงานการวิจัย รายงานการสร้างและการใช้บทเรียนโมดูล รายวิชา ง21101 การงานอาชีพ 1 หน่วยการเรียนรู้ การดูแลรักษาบ้าน และอาหารกับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ... [เข้าชม 96] [โดย สมบัลย์ แก้วงาม]

รายงานการสร้างและการใช้บทเรียนโมดูล รายวิชา ง21101 การงานอาชีพ 1 หน่วยการเรียนรู้ การดูแลรักษาบ้าน และอาหารกับการดำรงชีวิต

รายงานการวิจัย รายงานการสร้างและการใช้บทเรียนโมดูล รายวิชา ง21101 การงานอาชีพ 1 หน่วยการเรียนรู้ การดูแลรักษาบ้าน และอาหารกับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ... [เข้าชม 66] [โดย สมบัลย์ แก้วงาม]